Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst het serum sec met enkele droppels water, en voegt eerst, nadat liet serum duidelijk is opgezwollen, langzamerhand meer water toe; geschiedt die toevoeging van water te vroeg, dan lost het zeker niet op, zoodat men er op moet lekenen, dat men voor het maken dezer solutie een goed half uur noodig heeft. Zoo lang het serum niet is ingespoten, wordt de ligatuur niet verwijderd.

SE/;ru'.I:K De volgende gegeve»s omtrent de doseering en de tech/njecthi. nie,< der serumbehandeling van slangenbeet zijn aan Calmette zelf ontleend. Meestal zijn 10 Cc. ruimschoots voldoende om in de eerste twee uren na den beet den doodelijken afloop te voorkomen. Is de verwonding reeds ouder, of is zij door een bijzonder vergiftige slang veroorzaakt, zooals naja of bungarus, dan doet men beter, den patiënt dadelijk twee of zelfs drie dergelijke injecties te geven. In die gevallen, waarin reeds de verschijnselen van een zware vergiftiging zijn opgetreden en de asphyxie reeds een belangrijken graad heeft bereikt, mag men niet aarzelen 10—20 Cc. dadelijk intraveneus in te spuiten.

Herhaling der intraveneuse of subcutane injectie is alleen dan aangewezen, als de algemeene verschijnselen schijnen toe te nemen. Gewoonlijk treedt evenwel reeds enkele i minuten na de inspuiting duidelijke verbetering in den toe¬

stand in; de pijn in de wond, de opwinding, de krampen en de misselijkheid worden langzamerhand minder en verdwijnen geleidelijk geheel. Is eenmaal vooruitgang merkbaar, dan gaat deze snel vooruit, en reeds den volgenden dag is alles weer in orde.

Ik mag niet nalaten, hieraan toe te voegen, dat van andere, even bevoegde zijde hierover veel minder optimistisch wordt geoordeeld, en dat sommigen het noodig achten, veel grootere doses serum in te spuiten, tot 100 Cc. toe.

resume Resumeeren wij nu zeer in het kort de maatregelen, te

Tlfer.il ie. nemen bij een giftige-slangenbeet, dan zijn deze de volgende: 1°. Afbinden;

Sluiten