Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaardere gevallen bestaat onwillekeurige ontlasting; de urine is spaarzaam en bevat etwit, bloedcellen en cylinders.

De dood treedt meestal spoedig in, soms na enkele uren, soms zelfs na eenige minuten; zelden duurt het lijden een tot twee dagen. Bij genezing volgt critische daling der temperatuur, terwijl de reconvalescentie in den regel kort duurt. De sterfte is ongeveer 25 °/0.

Wat de diagnose van zonnesteek betreft, zoo is deze in DIAGNOSE. de gevallen van heat-exhaustion gemakkelijk, omdat het hier bijna altijd stokers geldt, die op mailbooten werken, waar men met dit beeld zeer vertrouwd is; veel minder gemakkelijk is de herkenning in die gevallen, waar men er minder op verdacht is. Waar zonnesteek gepaard gaat met hooge temperatuur rijst altijd de vraag, of men soms ook te doen kan hebben met een malaria-aanval, eventueel een hyperpyretica, terwijl bij kinderen aan meningitis kan worden gedacht. Dit laatste is meestal wel uit te maken, omdat de karakteristieke verschijnselen, zooals ongelijke pupillen, strabismus, nekstijfheid enz. ontbreken. De differentieering tusschen malaria en zonnesteek is echter lang niet altijd gemakkelijk, omdat men zich natuurlijk niet den tijd kan gunnen een bloedpraeparaat te maken en door te zien, daar door de hooge temperatuur periculum in mora bestaat, zoodat men met het instellen eener therapie niet mag wachten.

Waar in dergelijke gevallen de mogelijkheid van malaria perniciosa aanwezig is, zal men direct chinine moeten inspuiten, ook dan wanneer de diagnose niet vaststaat.

De behandeling is niet altijd gemakkelijk te bepalen en iu:il l\l>Ekan in verschillende gevallen vrij belangrijk uiteenloopen, UX'1omdat de symptomen lang niet altijd dezelfde zijn.

Men moet zich bij het vaststellen der therapie geheel laten leiden door de bestaande verschijnselen. Bij gevallen van syncopalen zonnesteek zonder verhoogde temperatuur komen bijv. geen sterke douches te pas, die wel op hun plaats zijn in die gevallen, waar de temperatuur excessief hoog

Sluiten