Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

EUROPEESCHE POLITIEK.

DE JAREN DER HEGEMONIE VAN HET DUITSCHE RIJK.

Het Congres van Berlijn had betrekkelijk snel zijn arbeid volbracht, doch de ervaring van weinige jaren leerde, dat de degelijkheid van het werk veel te wenschen overliet: oude kwesties had het onopgelost gelaten, nieuwe in het leven geroepen, en in de ruim dertig jaren, die sedert verloopen zijn, is het verdrag van Berlijn op velerlei wijze geschonden en verkracht. Maar de bedoeling der regeeringen, die het tot stand brachten, was ook niet in de eerste plaats om in het Balkanschiereiland duurzame orde te scheppen doch om hare eigen belangen te bevorderen of om een grooten oorlog te voorkomen. Dit was de wensch geweest van hem, die aan het Duitsche Rijk, en daarmee aan zich zelf, de rol van den eerlijken makelaar had toegewezen. Bismarck had zich tot bemiddeling bepaald, en terwijl bijna alle deelnemers aan het Congres kleinere of grootere winsten, voor het heden of voor de toekomst, binnenhaalden, kreeg het Duitsche Rijk geen enkel materieel voordeel. Deze treffende onbaatzuchtigheid echter sloot hare belooning in zich. Reeds de samenkomst van het Congres te Berlijn onder de leiding van den Duitschen kanselier was eene schitterende erkenning van de groote positie, die het Duitsche Rijk onder de Europeesche mogendheden innam, en de uitkomst van het Congres versterkte die nog. De verbittering van Rusland tegen Engeland was natuurlijk groot; aan Frankrijk hadden de besprekingen over Tunis vooruitzichten geopend op koloniale uitbreiding, die de aandacht van de Vogezen kon-

1

Machtige positievanhet Duitsche Ryk.

Sluiten