Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing van het moeilijk probleem, te rade geworden om te benroeven wat Charles Gordon, de oud-gouverneur-generaal van Soedan zou vermogen een denkbeeld waarmee ten slotte ook de Britsche raadslieden te Lairo hadden ingestemd. In Januari 1884 had Gordon zich bereid verklaard de hem toegedachte taak op zich te nemen, en was hij scheep gegaan naar Afrika, eigenlijk met bestemming naar Soeakin, want zijn opdracht bepaalde zich aanvankelijk tot adviseeren over de beste middelen om de garnizoenen te redden. Doch terwijl hij op weg was, had hij zelf eene wijziging zijner instructies voorgeslagen, waarmee Granville instemde; dientengevolge werkte Baring te Cairo uit, dat de Khedive hem benoemde tot gouverneur-generaal van Soedan voor den tijd die voor de evacuatie van het gebied noodig zou zijn. Aldus was het karakter zijner zending aanmerkelijk veranderd: niet meer was zij beperkt tot advies geven, integendeel hij zelf, als gouverneur-generaal, zou thans de ontruiming uitvoeren; en tegelijk ontstond onzekerheid aangaande zijne positie want het kon twijfelachtig heeten, in wiens dienst

k*nS ,WaS', Van de EnSelsche regeering of van den Khedive. In dit opzicht echter kon geen onzekerheid bestaan, dat zijne opdracht de ontruiming van Soedan ten doel had. Eenmaal te Khartoem — hii was er en 18en Februari 1884 aangekomen — verloor evenwel Gordon dit spoedig; uit het oog en begon hij voorstellen te doen, die strekten om een bufferstaat tusschen eigenlijk Egypte en het machtsgebied van den Mahdi te vormen, waarvoor hij zich wilde bedienen van den vroegeren slavenjager Zobeir. Toen dat denkbeeld te Londen werd verworpen

1 Ir i-T °PLhet ZendeD Van Blitsche troePen om d* macht van' den Mahdi te verbrijzelen, en verklaarde hij weldra, dat hij nooit degenen zou verlaten die hun vertrouwen op hem gesteld hadden en die ij verwikkeld had in een worsteling met de derwishen. Dit laatste

wellicht3' VT7T k°mst h3d de Evenaren, die anders wellicht nog veilig had kunnen wegkomen, tot blijven bewogen, en

innen korten tijd werd nu de toekomst voor hen veel donkerder. Want or on a een vermocht weinig 0f niets; zijn vroeger aanzien in Soedan was gegrond geweest op de dankbaarheid der door hem geredde slachtorters van slavernij en verdrukking, doch bij de aanhangers van den Mahdi en tegen het godsdienstig fanatisme was het machteloos. Binnen weinige maanden werd zijn toestand hachelijk: op het eind van Mei bezweek Berber voor de derwishen, zoodat thans zijne verbinding met P WaS af£esneden' weldra begon de insluiting van Khartoem, eerst

Sluiten