Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot» maakten. Ea ook hiervoor klopte hij aan bij de Engelsche kapitalisten; Engeland immers gold zoowel den Perzen als hun Schah voor den vriend Rusland voor den vijand, die het land beroofd had en het verder wilde berooven. In 1872 nam Nasr-ed-Din zijne toevlucht tot een middel om zijne geldmiddelen te verbeteren, dat groot opzien baarde: aan een Engelsch financier, baron De Reuter, verleende hij een concessie, die feitelijk de gansche exploitatie der inkomsten van Perzie op allerlei gebied in diens handen stelde. De overeenkomst werd echter niet uitgevoerd, daar De Reuter het vereischte groote kapitaal met kon bijeenbrengen; wellicht zou dit gelukt zijn, als de Engelsche regeering hem had willen steunen, doch deze onthield zich om geen al te groote verbittering te verwekken bij Rusland, dat terstond na het bekend worden van het gebeurde te Teheran alles in het werk stelde om den Schah tot verbreking van het contract te bewegen; en in spijt van de vijandige gezindheid, die er jegens hen heerschte, efenden de Russen toch vrij wat invloed aan het Perzische hof.

De zetel der Turksche dynastie, die sinds 1796 over Perzië regeerde was geves igd te Teheran, in de nabijheid der getrouwe Kaspische en noordwestelijke provincies, maar op zeer grooten afstand van de zuidelijke gewesten, waar de nomadenstammen, die de moeilijke verbindingwegen van de Perzische golf naar het binnenland beheerschten zich

m°a°t 7^ l laPPij VaU den Schah schiktea" Die afgelegenheid akte het ook nagenoeg onmogelijk, dat de Engelsche vrienden van

e Perzische golf uit den Schah daadwerkelijken bijstand boden', als

-afinTswZitö ,iiaDd "f benanl! ™'bö,tad

jaren 1827 tot 1830 waren eene les geweest — en met eigen krachten g n dien buurman niet opgewassen, moest het hof te Teheran hem

STJS'S 1 T"lig'zijn drak -*■»-•'»-» +£

mate gold dit voor den kroonprins, die het gouvernement van het ordwesten van Azerbeidjan, had en te Tabris resideerde. Eene andere omstandigheid verhoogde daar nog den Russischen invloed- de

Z L,,M.Tr rf f de ■"■'"és »ie' - *£

verkerven bii de7 J " bela"S he' *

t i- a ■ n' die hem ln deze eventualiteit tot machtigen

alles wat h j behoefde om zijne rechten krachtig te doen gelden als het oogenblik daartoe zou zijn aangebroken. Dientengevolge liet Russische invloed zich in het bizonder aan het hof te Tabris gSurig

Sluiten