Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over reeds vroeger gesproken is, hadden Europeesche mogendheden zich Afrika. De

.4 r *1 1. . . 1 1 _ *1_ I .11 i i t i 1 _

""tuuuiuifl^ciija ucuaaiu lui net uezeuen van mimen ann rip

, _ _ r een der Euro

Kusten, en omstreeks lobU waren het alleen Encrplond 'fiVanln.i'ilr

O ; J — "»• * —

rortugal, die hier bezittingen hadden, of men mocht Spanie er bii gendheden •ii , .. r j j omstreeks

willen rekenen wegens zijne aanspraken op het kustgebied bij de Eio 1880.

de Oro eu bij de Moeni (in Neder-Guinea), die echter nog niet tot vestiging hadden geleid en ook gedeeltelijk betwist werden door de Franschen. Deze waren trouwens reeds tusschen 1850 en 1870 van de kust langs de Senegal voortgegaan; zij hadden, dank zij vooral den gouverneur Faidherbe, een krachtigen aanvang gemaakt met uitbreiding over het binnenland en waren begonnen eene handelsverbinding met de Niger voor te bereiden door het vestigen van een rij van posten tusschen die rivier en de Senegal. Vele Franschen zagen in dit voortdringen van de Fransche macht, die met velerlei strijd tegen verschillende inlandsche machthebbers gepaard ging, niet alleen een middel om de kolonie tot ontwikkeling te brengen en haar belangrijke handelswegen te openen maar vooral ook de stappen op den weg, die op den duur zou voeren tot eene verbinding, door de Sahara, van de kolonie aan de Senegal met Algiers, waar de Franschen gaandeweg ook hun gezag naar het Zuiden voortschoven. Aan heel deze bedrijvigheid werd echter voorloopig een einde gemaakt door den Fransch-Duitschen oorlog,

die tevens oorzaak was, dat elders op de Afrikaansche kust de Franschen hunne werkzaamheid tijdelijk staakten, enkele posten zelfs opgaven,

welke echter na den vrede weer werden bezet. Van Senegal de kust zuidwaarts volgend, trof men Fransche nederzettingen aan bij de monding der Casamance en in de zoogenaamde Eivières du Sud; maar daartusschen hadden aan de Gambia de Engelschen en tusschen de Casamance en de Eivières du Sud de Portugeezen bezittingen. Ook verder langs de kust lagen de Fransche en Engelsche posten in eikaars nabijheid: op de Fransche van de Rivières du Sud volgden de Engelsche van de Siërra Leone; in Opper-Guinea hadden de Franschen een groot deel der Ivoorkust in, maar daarnaast waren de Engelschen geheel meester geworden van de Goudkust, nadat zij eerst, in 1850,

de Deensche, dan, in 1871, de Nederlandsche bezittingen aldaar hadden gekocht; en de oorlog met de Ashanti, die uit den laatsten koop was voortgevloeid, had tengevolge gehad, dat hier de Engelschen hun gebied ook over een stuk van het binnenland hadden uitgestrekt.

Verderop eindelijk, in oostelijk Opper-Guinea, hadden de Franschen

11

Sluiten