Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoering der desbetreffende voorschriften. Eveneens zou de scheepvaart op de Niger en hare bijrivieren vrij zijn, maar hier werd aan Engeland en Frankrijk de zorg voor de naleving der gemaakte bepalingen opgedragen. Opmerking verdient eindelijk nog de verbintenis om, indien een ernstig geschil mocht ontstaan naar aanleiding van het vrijhandelsgebied of binnen zijne grenzen, de bemiddeling in te roepen van een of meer bevriende mogendheden, alvorens een oorlog te beginnen.

^an den* Van wat de acte van Berlijn voorschreef, is een doode letter

Kongostaat. gebleven, doch zij had de verdienste, de moeilijkheden van het oogenbük over het Kongogebied te vereffenen en gelegenheid te bieden voor minnelijk overleg; bovenal echter kwam Bismarck's initiatief ten goede aan de Kongo-maatschappij. Reeds vóór de opening der conferentie had het Duitsche Rijk, den 3en November 1884, haar erkend als souvereine mogendheid; gedurende den loop der overleggingen te Berlijn onderhandelden hare afgevaardigden ijverig met de vertegenwoordigers der onderscheiden mogendheden om ook hare erkenning te erlangen, en dit doel werd bereikt in een reeks van overeenkomsten, gesloten tusschen 14 December 1884 en 26 Februari 1885, waarbij zij zich echter tegenover Frankrijk en Portugal bij de grensbepalingen tot aanzienlijke offers van hare aanspraken moest verstaan. Zij behield slechts een smal kustgebied; Portugal reikte met het zijne tot de Beneden-Kongo, Frankrijk verkreeg het gansche Koeiloe-Niadi-gebied en de Kongo als grens over een groote uitgestrektheid. Maar de hoofdzaak, hare erkenning, was toch bereikt en als souvereine staat onderteekende zij mede de acte van Berlijn. Zoo was dan de onafhankelijke Kongo-staat geboren, een reusachtig gebied omvattend met nog onzekere grenzen naar liet Noorden en Zuiden, die, het spreekt van zelf, van de acte van Berlijn gebruik maakte om zijne neutraliteit af te kondigen. Koning Leopold werd in April 1885 door de Belgische kamers gemachtigd om er souverein van te worden; natuurlijk schiep dit tusschen België en den Kongo-staat geen andere betrekking dan dat zij voortaan denzelfden souverein hadden, louter dus een personeele unie

Engeiaohenin ^ de °ude gasten hadden zich aldus ongevraagd nieuwe aangezet

Oost-Afrika. aan den Afrikaanschen kolonialen disch, en hoe goed die ook voorzien was, hunne verschijning veroorzaakte eene groote zenuwachtigheid en een gretig toegrijpen om de begeerde brokken meester te worden. Trouwens de Duitschers toonden een gezonden eetlust, die voor anderen wel eenigszins zorgwekkend was, vooral voor Engeland. In den tijd

Sluiten