Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Triple Alliantie droeg een beslist Europeesch karakter; zij was voortgekomen uit Europeesclie verhoudingen en gesloten door mogendheden, waarvan althans de twee voornaamste toen ter tijd geen buitenEuropeesche politiek dreven. Met de entente van Frankrijk en Rusland was het anders: zij hadden aanzienlijke belangen te verdedigen en te bevorderen op het grootere tooneel, waar Groot-Brittannië gewoon was geweest de overheerschende rol te spelen, en beiden kwamen bij hunne machtsuitbreiding over andere werelddeelen gedurig in botsing met het Bntsche wereldrijk. Vandaar dat hunne entente van beteekenis was voor een wijder veld dan Europa, al was dit ook niet beschreven, en dat de Britsche regeering er door bevestigd werd in hare staatkunde'om nauwe betrekkingen te onderhouden met den driebond.

Maar reeds deden zich bezwaren tegen deze politiek gevoelen. De snelle oeconomische ontwikkeling van liet Duitsche volk dreef het Rijk, nog tijdens de ambtsvoering van Bismarck, buiten de Europeesche belangensfeer; het werd een koloniale mogendheid en gaf daardoor een grooten stoot aan de verdeeling der beschikbare wereld. Hoe noode de Britsche regeering dit ook zag, zij bleef niettemin, wegens de verhoudingen met Frankrijk en Rusland, prijs stellen op goede betrekkingen met Berlijn. Maar bij het Britsche volk begon reeds een andere stemming zich te openbaren. In bijna alle landen groeide een moderne industrie op, ontstond een streven om in eigen behoeften te voorzien, dat veelal met beschermende maatregelen gepaard ging. Het Britsche volk, gewoon om de vreemde markten van zijn artikelen te voorzien, ondervond er den terugslag van; en dat niet alleen: ook begon het pijnlijk de mededinging te gevoelen van de lauden, die bezig waren zich tot groote industriestaten te ontwikkelen, de Yereenigde Staten van Noord-Amerika en het Duitsche Rijk, en bovenal in het Duitsche volk meende het den belager van zijn welvaart te erkennen.

Deze oeconomische strijd en het optreden van het Duitsche Rijk en van de Vereenigde Staten als wereldmachten zullen op de verhoudingen gedurende de volgende jaren van toenemenden invloed worden.

Sluiten