Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest, dat eene hernieuwing der Kartellpolitiek — gesteld al dat overigens de omstandigheden die hadden toegelaten — mogelijk was; want conservatieven en middenpartijen konden, ondanks de behaalde winsten, te zamen geen meerderheid vormen. Zoo scheen het centrum toch weer den toestand in den nieuwen rijksdag te beheersclien, wat een slecht vooruitzicht voor de legerwetten beteekende. Niettemin kwamen zij nu toch weldra in behouden haven, in spijt van het centrum, dat in zijn tegenstand volhardde, en deze uitslag was hieraan te danken, dat bij de stemmen der oude Kartellpartijen zich die der Ereisinnige Vereinigung voegden en daarenboven nog die van de Poolsche groep, welke anders gewoonlijk met het centrum meeging. Zoo werden den 15en Juli de ontwerpen der regeering met de kleine meerderheid van 10 stemmen aangenomen.

Tarieven- De houding der Polen bij deze gelegenheid schijnt te hebben samen-

oorlog met . , , i , • , . .

Rusland, gehangen met de verwachting, dat eene verscherping der verhoudingen

drt^rdrag" tusscheu het Duitsclle Rijk en Rusland, waartoe de Duitsche legeruit„Bund breiding kon bijdragen, aan de Poolsche belangen ten goede zou komen.

deutschor De betrekkingen tusschen Petersburg en Berlijn waren inderdaad in Landwirte". j J

dezen tijd vrij gespannen. Gedeeltelijk was dit verklaarbaar uit de

Eransch-Russische toenadering, maar bovendien gaven conflicten op handelsgebied er aanleiding toe. In 1890, toen het Duitsche Rijk met zijn handelspolitiek een nieuwen koers begon te varen, waren ook tusschen de Duitsche en de Russische regeeringen besprekingen geopend, die echter spoedig waren gestaakt, omdat een te groot verschil van meening aan den dag was gekomen; doch in 1892 werden zij hervat en van Duitsche zijde werd een lijst ingeleverd van de verminderingen in het Russische tarief, welke men verlangde, indien jegens Rusland dezelfde verlagingen van de Duitsche tollen zouden worden toegepast als bij de handelsverdragen met Oostenrijk-Hongarije en andere landen waren bewilligd. Te Petersburg achtte men echter die eischen te hoog, en toen voortgezette onderhandelingen niet tot overeenstemming leidden, brak in Augustus 1893 een tarievenoorlog uit. Onderwijl breidde de Duitsche regeering haar systeem ook naar het Balkanschiereiland uit: met Servië en met Roemenië kwamen in Augustus en October handelsverdragen tot stand, die op het eind van het jaar door den rijksdag werden goedgekeurd.

Ondanks den uitgebroken tarievenoorlog waren intusschen ook de onderhandelingen tusscheu Petersburg en Berlijn hervat: aan Russische

Sluiten