Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprak, had zijne gewijzigde opvatting van de roeping der Duitsche politiek zich reeds geopenbaard in daden, die aan de Engelsche regeering een pijnlijke verrassing hadden bezorgd.

In het Britsche rijk waren de conservatieven aan het roer gekomen Engeland, in 1886, toen Gladstone en zijne volgelingen bij de verkiezingen een Hst kabinet' zware neerlaag hadden geleden op het groote strijdpunt van Home Eule voor Ierland. Het nieuwe ministerie, dat door lord Salisbury werd gevormd, kon steunen niet alleen op de conservatieven maar ook op de unionisten, de liberalen, die zich wegens de Iersche politiek van Gladstone hadden afgescheiden. Afgezien van Ierland, week de binnenlandsche politiek van het kabinet-Salisbury niet veel af van die der voorafgaande regeering: misschien ook onder den invloed zijner unionistische bondgenooten bracht het verschillende maatregelen van sociale wetgeving tot stand, zoowel in het belang van het volksonderwijs, dat kosteloos gemaakt werd voor de behoeftigen, als in dat van den arbeid in fabrieken en werkplaatsen: voorschriften werden gegeven ter bescherming van gezondheid en leven der arbeiders, de arbeidstijd voor vrouwen werd nader beperkt, de arbeid in fabrieken voor kinderen beneden de elf jaar verboden. Op voorstel van een nieuw ministerie voor landbouw, dat in 1S89 was opgericht (the board of agriculture)

werd eene wet aangenomen, die de graafschapsraden machtigde leeningen aan te gaan, ten einde land te kunnen koopen voor kleine boerenbedrijven, eene poging dus om het moeilijk probleem van het grondbezit te helpen oplossen; de kooper van zulk eene plaats had zelf een kwart van den prijs te voldoen, het overige werd voorgeschoten door den graafschapsraad (1S92). Deze graafschapsraden zelve waren ook eene schepping van dit ministerie en in het leven geroepen door eene wet van 1888; zij werden gekozen door de ingezetenen der counties en waren belast met het gewestelijk bestuur, dat tot dien tijd was uitgeoefend door de commissies der vrederechters; het was derhalve een nieuwe maatregel in democratische richting, die eenicre jaren later,

tijdens het vierde ininisterie-Gladstone, verder werd uitgestrekt door de Parish Councils Act (189-1').

Wat echter de politiek van het conservatieve kabinet ten opzichte Ierland. Het van Ierland aanging, was er natuurlijk een scherpe tegenstelling met die van Gladstone; tegen Home Rule had een groote meerderheid der League. De kiezers zich uitgesproken, eene regeering, die aan zulk eene uitspraak c^™e1sg^7°t

16

Sluiten