Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1874 een aanval laten ondernemen op Formosa. Een bruikbaar voorwendsel biervoor gaf liet feit, dat eenige jaren geleden op dit eiland Japansche kooplieden waren vermoord en dat vertoogen van de Japansclie aan de Chineesche regeering om er voldoening voor te krijgen,

zonder uitwerking waren gebleven. Zoo werd dan in Mei 1874°een leger van 36.000 man, grootendeels uit samoeraï's bestaande, naar lormosa gevoerd, dat ook succes behaalde tegen de inboorlingen doch na eenige maanden de krijgsvoering moest staken, toen onder bemiddeling \ an Engeland onderhandelingen werden aangeknoopt tusschen Peking en lokio: Japan ontving een schadevergoeding van ruim een millioen gulden en trok zijne troepen terug. In het volgend jaar kreeg Korea eene waarschuwing en moest het Koreaansch bewind eenige havens openen.

Tot dien tijd had men hier tegenover den vreemdeling nog het stelsel Korea. \an afsluiting gehandhaafd, dat China en Japan achtereenvolgens hadden moeten opgeven. Het groote schiereiland Korea wordt door de aardebeschrijvers gaarne met Italië vergeleken; lang en smal strekken beide zich ongeveer over gelijke afstanden uit van het Noordwesten naar liet Zuidoosten, door beide loopt een lange bergketen, die zich naar de Oostkust ombuigt en naar het Westen hare rivieren zendt; beide hebben halverwege het Noorden en het Zuiden hun hoofdstad, Rome en Seoel,

met haie haven Civita ^ eccliia en Tsjemoelpo, en er zijn nog wel meer punten van overeenkomst te vinden. Doch ook groote verschillen springen in het oog, die niet ten voordeele yan Korea zijn; niet alleen zijn daar de havens aan de westkust moeilijk en eigenlijk slechts bij vloed te bereiken en is in het binnenland het verkeer zeer bezwaarlijk,

maar ook mist Korea in het Zuiden zijn Apulië, zijn Calabrië, zijn Sicilië, en wat nog erger is, in het Noorden zijne Povlakte; hier wordt het van de bergen van Mandsjoerije gescheiden door de Tjoemen en de Yaloe, die de grens vormen tegen het Chineesche gebied. In Korea leefde eene vrij dunne bevolking van misschien tien millioen zielen onder een eigen koning, die echter vazal was van den keizer van China; van dat land hadden de Koreanen ook hunne zeden en gewoonten, met China alleen onderhielden zij handelsbetrekkingen. Er vas echter een tijd geweest, dat ook de Japanners er hun gezag hadden trachten te vestigen, en wellicht heeft eeuwenlang een Japansche suzereiniteit bestaan. Doch in ieder geval had sedert het eind der 14e eeuw de Chineesche invloed de overhand gekregen, en de herhaalde

Sluiten