Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan ziju ambtenaren en soldaten. Maar in liet nieuwe Japan, waar de behoefte aan geld zoo snel steeg, toen liet zich op modernen voet wilde inrichten, was dit oude stelsel niet te handhaven, alleen al, afgezien van andere ongemakken, hierom niet, omdat het stijgen en dalen \an den prijs der rijst een betrouwbare raming van inkomsten onmogelijk maakte. Niet langer in rijst maar in geld moest de grondbelasting geheven worden, en in 1873 werd dan ook een daartoe strekkende wet uitgevaardigd; alvorens die echter algemeen te kunnen toepassen was noodig, dat over het gansche land eene schatting der grondstukken geschiedde, die den maatstaf moest leveren voor het heffen der belasting. Tusschen 1873 en 1881 werd dat werk volbracht, en de grondbelasting bleef nu voor geruimen tijd de voornaamste bron van inkomsten. A an groot belang bij dezen maatregel was, dat tegelijk de bezitter van den grond er den vollen eigendom van kreeg, dien hij vroeger niet had gehad; voortaan had hij volledige vrijheid om er over te beschikken. Deze vrijmaking behoort in het stelsel van oeconomische vrijheid, dat in het nieuwe Japan de oude gebondenheid plotseling verving en dat ook de vrijheid om zich te verplaatsen en om zich te vestigen in zich sloot.

StnemüÏÏnr" ^ waarscllijnlijk had men met de invoering van deze vrijheid mede de bedoeling, om op die wijze de oeconomische krachten van het volk te ontwikkelen, den rijkdom te vermeerderen en daardoor tevens de draagkracht der belastingbetalers ten gunste van 'a lands schatkist te verhoogen. In die richting ging ook het streven van den staat om handel, scheepvaart, nijverheid op te kweeken. Zoolang men in Japan zich niet sterk genoeg gevoelde om op voet van gelijkheid om te gaan met de goede vrienden en leermeesters uit Amerika en Europa, had men een zeer verklaarbare schuwheid om leeningen bij hen te sluiten of hunne ondernemers en hun kapitaal bij zich toe te laten; voor den zwakke vloeit hieruit zoo licht een oeconomische afhankelijkheid voort, die op een gegeven oogenblik, wanneer achter de Europeesche schuldeischers of ondernemers de vloten en legers hunner regeeringen verschijnen, ook voor de staatkundige zelfstandigheid noodlottige gevolgen kan na zich sleepen. Daar nu in Japan de maatschappij niet de elementen bezat, die voldoende middelen hadden om uit eigen kracht ondernemingen van beteekenis in het leven te roepen, maakte de staat zich zelf tot ondernemer, en hij kwam hier te eer toe, omdat zijne eigen nieuwe behoeften hem toch reeds

Sluiten