Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van te meer belang, omdat zij de Japanners meester maakte ter zee, althans den tegenstanders den moed ontnam om zich aan een nieuwen slag te wagen. Daardoor stond den Japanners de gelegenheid open om hunne krachten naar verschillende kanten te wenden. Een paar divisies onder maarschalk \amagata drongen, de \aloe overtrekkend, iu Mandsjoerije door, waar zij al bitter weinig tegenstand ondervonden; de Chineezen hadden zich op de vesting Kioe-lien-cheng teruggetrokken, doch toen op 26 October de vijand hen zou aantasten, kozen zij, zonder hein af te wachten, ijlings het hazenpad en lieten vrij wat kanonnen, geweren en munitie in zijne handen. Dezelfde vertooning herhaalde zich bij Antoeng en dan nog tweemaal; snelvoetigheid scheen de hoofdeigenschap te zijn van den Chineeschen soldaat.

Verovering Onder deze bedrijven in Mandsjoerije werd een tweede Japansche Port^Arthur. ^e£er' onc^er marschalk Oyama, overgevoerd naar de punt van het schiereiland Liao-Toeng; op de oostkust, niet ver van Port-Arthur, kwamen de troepen aan land, en door de verovering van Kintsjeoe en Talienwan (6 November) maakten zij zich terstond den weg vrij naar die belangrijke haven, die door Fransche ingenieurs met een rij van forten was omringd en tot een sterke vesting gemaakt. Na slechts korte voorbereiding waagden de Japanners reeds den 21en November de bestorming; de Chineezen vochten goed en sloegen den aanval af, maar hiermede was hun weerstandsvermogen ook uitgeput: toen de Japansche troepen den volgenden dag de bestorming hernieuwden, vonden zij geen tegenstand meer, want de verdedigers hadden gedurende den nacht een goed heenkomen gezocht en waren noordwaarts langs de kust afgetrokken. Een gedeelte der legermacht, die Port-Arthur veroverd had, werd noordwaarts gezonden om zich met het leger in Mandsjoerije te vereenigen, en na eerst den 10" Januari 1895 Kaiping, in het noorden van het schiereiland, stormenderhand te hebben genomen, bracht het die vereeuiging ook tot stand; generaal Nozoe, die den zieken Yamagata hier in het opperbevel had vervangen, drong thans dieper iu Mandsjoerije binnen, veroverde den 4en Maart, niet zonder bloedige gevechten, Nioe-tsjwang en trok de Liau-Ho over. Onderwijl bracht echter het tweede leger den Chineezen een nog veel geducliter slag toe.

Verovering Het gros van dit leger, dat Port-Arthur veroverd had, werd onder Wei-Hai-Wei. bescherming van de geheele Japansche vloot overgevoerd naar het schiereiland Sjantoeng, waar het zonder belemmering tusschen 20 en

Sluiten