Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paleis zelf bleven zij een hardnekkige tegenkanting ondervinden, niet van den zwakken koning maar van de koningin, die de ziel was van het verzet tegen den Japanschen invloed. Om hieraan een eind te maken nam de vertegenwoordiger van Japan zijne toevlucht tot moord: op den 8en October drong plotseling eene bende, grootendeels uit Japanners samengesteld, het paleis binnen en bracht de koningin op de meest barbaarsche wijze om het leven. De booze daad had booze gevolgen voor Japan. Wel werden allen, die in het complot betrokken waren door de Japansche regeering ter verantwoording geroepen, doch dit verhinderde met, dat het verzet tegen de Japansche overheersching algemeen werd, en dat de koning te Seoel, vreezend op zijne beurt het slachtoffer te worden van Japansche moordaanslagen, in Februari J 896 eene schuilplaats zocht in de Russische ambassade, waar hij

De KorT " T T bng V6rblijf he6ft gehouden- Voor Roland eene prachtige

De Lobanoff- o egeill'eid om Zlch nu ook in Korea vasten voet te verschaffen Te

SST 'J'°ki0 befreeP, men dan 00k' dat ™n zich met den Czar over de koreaansche zaken zou moeten verstaan, en een gevolg van dit inzicht was het sluiten eener overeenkomst te Petersburg in Mei 1896, naar de ministers, die haar tot stand brachten, gewoonlijk de Lobanofflamagata conventie genoemd. Bij deze conventie beloofden Rusland en Japan elkaar, dat zij, om geen inbreuk te maken op de onafhankelijkheid van Korea, die in het eerste artikel van den vrede van Sjimonoseki was erkend, er naar zouden streven Korea aan zich zelf over te laten, voor zoover de financieele en oeconomische toestand van het land het zou gedoogen, en dat zij de Koreaansche regeering zouden aanraden d.e hervormingen in te voeren, die als noodzakelijk waren erkend. Wat deze diplomatieke orakeltaal eigenlijk te beteekenen had, bleek uit het vervolg van de afspraken, waarin van Korea's onafhankelijkheid niet veel overbleef. Feitelijk werd een soort condominium ingesteld: aan Rusland werd de persoon van den Koning toevertrouwd de benoeming van het hof, van de lijfwacht en van de financiën overgelaten en toegestaan een telegraaflijn aan te leggen tusschen Seoel en Wladiwostok, die door Russische militaire posten zou mogen worden bewaakt; aan de Japanners werd hetzelfde recht toegekend voor een telegrafische verbinding tusschen Seoel en Foesan en bovendien vergund de Japansche kwartieren in Gensan, Foesan en Seoel onder hun politietoezicht, d. ï. onder militaire bezetting te houden. Zoo kreeg weliswaar Japan toch gedeeltelijk wat het begeerd had, maar het had allerminst

Sluiten