Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

October 1S96, naar het heette op grond van mededeelingen van het Tsoeng li Vamen, het Chineesche ministerie van buitenlandsche zaken, maar in eeti vorm, die gerechtvaardigde bedenkingen heeft gewekt. Niettemin schijnt dit stuk toch wel in hoofdzaak den inhoud weer te geven van de verschillende gunstige beschikkingen, die Rusland van de Chineesche regeering heeft verkregen en waarvoor Cassini, de llussische gezant te Peking, door zijne besprekingen met de Chineesche regeering en met Li lloeng Tsjang toch stellig de grondslagen heeft gelegd. Op Cassini's aandrang was het ook, dat Li werd aangewezen om zijn keizer te vertegenwoordigen bij de kroning van Czar Nicolaas II in 1896, en velen zullen zich nog herinneren, hoe de Chineesche staatsman aan deze zending eene groote reis vastknoopte, die hem van Rusland naar Duitschland, Nederland, België, Frankrijk, Engeland en de Yereenigde Staten voerde; hoe hij overal met beleefdheden werd overstelpt, gevierd aan feestmaaltijden, behangen met grootkruisen, en hoe hij in zijn hart gelachen moet hebben om die overdreven hulde en eer, die uit begeerigheid naar winst voortsproten; want Li liet zich alles rustig welgevallen, maar van de gehoopte bestellingen der Chineesche regeering kwam niets: de eenige zaken, die hij te doen had, waren van politieken aard, en deze had hij reeds te Petersburg afgedaan, waar hij met Lobanoff een verdrag geteekend had, dat al vóór zijne terugkomst aan Cassini was toegezonden en door de Chineesche regeering geratificeerd. Zoo althans is het vermoedelijk gebeurd. Of nu dit verdrag ook de bepalingen over den spoorweg door Mandsjoerije bevatte, dan wel of in Augustus een afzonderlijke overeenkomst dienaangaande gesloten is, moge in het midden blijven; de gezamenlijke uitkomst van al het verhandelde is wellicht het volgende geweest: China staat toe, dat de Siberische spoorweg, volgens een traject waarvan de hoofdpunten worden aangegeven, verlengd wordt door Mandsjoerije naar Wladiwostock; de aanleg zal geschieden zonder bijdragen van China en geheel naar Russisch systeem. Gedurende dertig jaar zal het volledig beheer van dien spoorweg in Russische handen blijven; daarna zal China hem kunnen terugkoopen met al het toebehooren tegen een billijke schatting der waarde. Indien de Chineesche regeering bezwaar mocht ondervinden om de door haar ontworpen spoorlijn van Sjan Hai Koean naar Moekden en Kirin te bouwen, zal Rusland het geld mogen verschaffen om haar voor rekening van China aan te leggen. Voor den bouw van de lijn Sjan Hai Koean naar Port Arthur en Talienwan, die de

Sluiten