Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerechtigd was, de veiligheid van den spoorweg met zijne troepen te verzekeren. En welke ruime vooruitzichten liet de toekomst open, wanneer waarschijnlijk nieuwe spoorwegen, aansluitende aan de OostChineesche lijn, zouden tot stand komen en de Russische spoorwagens dieper zuidwaarts zouden voeren. Waarlijk, men had te Petersburg reden om voldaan te zijn.

belooning.8 rn Z°° rU'm a'S Rusland kreeS frankrijk zijne rrienachapsdiensten aan Frankrijk en ^hina "iet vergolden, maar het had toch ook grond tot tevredenheid

En^and en had het' na jaren van aller^ moeilijkheden met Siam,'

Frankruk aan ln 1893 dwangmaatregelen genomen tegen dit rijk, dat gedurig trachtte

Gr enaregeling ëeZ&% uit te breiden iu £ebieden op den linkeroever van de Mekong, en handels- (lle na6r Fransche opvatting behoorden tot de landen, die onder Franscli tussehen l,rotect°rajat stonden. Lord Rosebery, toenmaals Britsch minister van China en mitenlandsehe zaken, liet door den gezant te Parijs een hoogen toon Frankrük. voeren over die maatregelen, en volgens mededeelingen van hem zelf uit 1896 zou men te Londen zelfs op het punt geweest zijn, aan Frankrijk den oorlog te verklaren. Misschien is dat wel eenigszins overdreven, want nog was Gladstone premier van het kabinet. Doch hoe het er mee zij, de gematigdheid van Frankrijk tegenover Siam gaf geen gelegenheid om tot zulke uitersten te komen; Siam aanvaardde het Fransche ultimatum en een verdrag van 1893 stelde de Mekong vast als grens tusschen Siam eenerzijds, Annam en ïonking anderzijds, tot aan de Chineesche grenzen. Dientengevolge zouden nu ten noorden van Siam het gebied van Frankrijk en dat van Engeland onmiddellijk aan elkaar komen, want na de verovering van Opper-Birma was het Engelsche gezag ook gevestigd in de zoogenaamde Sjan-staten, die tot de Mekong reikten; zelfs ontleende Engeland aan een verdrag met Siam van 1892 zekere rechten op gebied aan den linker-oever der Mekong. Te Londen en te Parijs achtte men die nauwe buurschap niet wenschelijk en men besloot een neutraal gebied tusschen de bezittingen der beide landen te vormen; daartoe werden van weerszijden commissarissen benoemd, die ter plaatse een geographisch onderzoek gingen instellen, laar nog voordat zij hunne werkzaamheden waren begonnen, maakte Engeland haast om de onderhandelingen met China over de afgrenzing van het Birmaansch tegen het Chineesch gebied, die jaren lang gesleept hadden, thans tot een einde te brengen. Den len Maart 1894 kwam een verdrag tot stand, en hierbij werden de Sjanstaten Muonglem en Xien-Hoeng (Kenghoeng) aan China toegekend onder bepaling, dat

Sluiten