Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En voor dat Nijlgebied, door de Britten reeds als hun eigendom beschouwd en behandeld, werd nu eene verbinding gezocht met de anden van Zuid-Afrika, die onder onmiddellijk of middellijk gezag van Engeland stonden, en daartoe moest de strook van 25 K.M. reedte dienen, die door Engeland van den Kongostaat gepacht nerd; aardoor heen zouden in de toekomst de spoorstaven loopen, die, den droom van lihodes en andere imperialisten verwezenlijkende, Kaapstad eu Caïro zpuden verbinden. Voor den Kongostaat, die door de \mn toegewezen landen een hoogst belangrijken aanwas van gebied verk^g en op deze wijze zijn geschil met Frankrijk op de gemakkelijkste en voordeeligste wijze beslist zag, was het verdrag ook een voortreffelijke zaak. Lang echter konden de contractanten zich over hun werk niet verheugen en spelbreker was niet alleen Frankrijk maar ook het Duitsche rijk ZTZIZ Men wordfc willekeurig herinnerd aan hetgeen tien jaar vroeger rijk en van ^as ge"eurd. Toenmaals hadden Bismarck en het Fransche ministerieFrankrijk. Ferry ook verzet aangeteekend tegen het bedrijf der Britsche diplomatie in Afrika, waar deze getracht had de ontwikkeling der Association du Oongo te beletten door een tractaat te sluiten met Portugal (deel III 167); door dit verzet was het opzet der Britten verijdeld en dank zij de hulp van het Duitsche rijk en van Frankrijk was tijdens de conferentie van Berlijn de erkenning van den Kongostaat verkregen, inds dien tijd was de houding der Engelsche politiek tegenover de schepping van Leopold van België geheel veranderd: van den nood eene deugd makend, had zij groote vriendschap aan den Kongostaat betoond, dien zij althans liever dan Frankrijk in het Kongobekken zag en dien zij wellicht gebruiken kon om Fransche uitbreiding in dat gebied tegen te gaan. Inderdaad was die tijd thans gekomen, doch nu lerhnalde zich het tweeledige verzet van tien jaar vroeger. Yan Berlijn uit werd met nadruk geprotesteerd tegen het verdrag; men stelde zich op iet standpunt, dat hierdoor het neutrale karakter van den Kongostaat, waaraan bij zijne stichting en erkenning door de mogendheden bepaalde grenzen waren getrokken, werd geschonden, maar'de hoofdzaak was natuurlijk, dat men Duitsch-Oost-Afrika niet wilde laten afsnijden van den Kongostaat door Engelsch gebied; bij het tractaat van 1890 USSC en Engeland en het Duitsche rijk was juist de aansluiting der Duitsche bezittingen aan den Kongostaat, waardoor de samenvoeging der Britsche bezittingen van Zuid- eu Noordoost-Afrika was verhinderd, een er bepalingen geweest, waaraan in Duitschland veel waarde was gehecht.

Sluiten