Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht er naar te streven, het verkeer van Johannesburg over dien spoorweg te eiden; de vrachtprijzen op de lijn van de vil naar de goudstad werden zeer aanmerkelijk verhoogd, en hieruit vloeiden nu

vaarlek m°eihjklleden V°°rt' die in het van 1895 een zeer ge¬

vaarlijke spanning veroorzaakten. In diezelfde maanden werd ook de

regeering dreigend ^ U,tlanderS tegBD°Ter ** Zuid-Afr*aansche

Dderz"d-8 . h6t g6Vaar te keere^ ^t de oude Boerenbevolking uit 's lands Afrikaansche bestuur zou worden verdrongen door het snel wnsaenj , , .

d6epmtundersn granteDj Warei| reSeerinS en vertegenwoordiging te rade geworden Ten ™°'.hel ™rkrijg«n Tan volle burgerrechten, waarvoor and, een inwoning van vijfjaar was vereischt, aanzienlijk te verlengen maar tegelijkertijd aan de inkomelingen het verwerven Jan een beperk! recht binnen korten tijd mogelijk te maken. Dit was de strekking deiwetten, die in 1890 werden aangenomen en die in 1894 in zooverre

volle b" Gn 7fgeVUld' dat de voonvaar(len voor het winnen van het volle burgerrecht opnieuw werden verzwaard. Naast de oude vertegen-

noordigmg, dje thans den naam kreeft vnn TV.rei*., v-n 1 _ ,

rM,Tdrade, 'erC" »" *•»= M-m «»

bepaald aantal aangelegenheden, vooral die, welke op de mijnen en de belangen der nieuwe bevolking betrekking hadden, ter behandeling een toegewezen; evenwel was de arbeid van dien Tweeden Volksraad id er worpen aan eene herziening door den Eersten Volksraad, bij wien dus feitelijk de macht bleef berusten. Tegelijk werd nu de gelegenheid pengesteld, om te worden genaturaliseerd na een verblijf van twee jaar, mits men zijne oorspronkelijke nationaliteit afzwoer. De genaturaliseerde kreeg, wat men een klein burgerrecht zou kunnen noemenhij kon optreden als l,d van een jury, hij had stemrecht bij de verkiezingen van plaatselijke ambtenaren, zooals veldkomet, commandant landdrost, en daarenboven voor den Tweeden Volksraad. Twee jaar nadat iemand genaturaliseerd was, werd hij verkiesbaar voor dien 1 weeden A olksraad, maar dan — volgens de regeling van 1894 — moesten nog tien jaar verloopen, eer hij het volle stemrecht kon deelachtig worden als hij aan de daarvoor geldende vereischten voldeed. Evenwel kon het hem zelfs dan nog ontzegd blijven, want ook dan nog moesten twee derden der burgers van liet district, waarin hij woonde, er mee instemmen, dat het hem werd verleend.

A an de zijde der oude burgers werden deze maatregelen beschouwd

Sluiten