Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

South African League, en zeker was die League, in het bizonder de Johannesburgsche afdeeling, aan de snel aangroeiende agitatie niet vreemd. Of de mijn-kapitalisten er ook het hunne toe bijdroegen? Het is herhaaldelijk verzekerd, maar ook met stelligheid ontkend. Hoe dit zij, de beweging werd met kracht gedreven en met gretigheid werden gelegenheden aangegrepen om de regeering en hare ambtenaren zoo zwart mogelijk te maken en de tegenstelling tusschen Brit en Boer te verscherpen; gevallen, op zich zelf betreurenswaardig, maar die in normale tijden van ondergeschikte beteekenis zouden zijn geacht, werden nu opgeblazen tot groote gebeurtenissen en gepropageerd als kenschetsende voorbeelden van mishandeling der kleurlingen door de Boeren (het geval-Lombard) of van onduldbaar optreden der politie (het geval Ldgar en, daarmee samenhangend, het geval der verstoring van een protest-vergadering in het Amphitheater). Tegen dit drijven van de eene zijde werd door sommige bladen van den anderen kant, die de South African League en de kapitalisten als de aanstichters er van aanwezen, nauwe aaneensluiting van alle Afrikaanders over heel Zuid-Afrika aangeprezen; geen verdediging alleen, zoo vermaanden zij, doch ook aanval. Maar voorshands bleef de andere partij de aanvallende, en weldra greep zij naar een nieuw wapen: een petitie aan de koningin PeHtieS en van Groot-Brittannië werd in omloop gebracht en in Maart 1899 ver- contra-611 zonden met meer dan 21.000 handteekeningen. Deze „Humble petition Britsoh/en of British subjects resident on the Witwatersrand, South African andere m" Republic, to Her most gracious Majesty Queen Victoria", gaf een lange landere' opsomming van grieven en klachten tegen de regeering der Republiek,

verklaarde, dat „the condition of Your Majesty's subjects in this State has indeed become well nigh intolerable" en verzocht ten slotte „to cause an enquiry to be made into grievances and complaints enumerated and set forth in this humble petition, and to direct Your Majesty's Representative in South Africa to take measures which will secure the speedy reform of the abuses complained of, and to obtain substantial guarantees from the Government of this State for a recognition of their rights as British subjects".

Het duurde niet lang, of van de andere zijde werd deze zet beantwoord door eene korte petitie aan de regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek, waarin de onderteekenaars, allen Uitlanders, „British,

American, German, French, Dutch, and subjects of other nationalities,"

verklaarden, dat hun het verzenden van een petitie vol klachten aan

Sluiten