Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e koningin van Engeland was ter oore gekomen, en dat zij de gegrondheid dier klachten ontkenden: „that vour petitioners have gathered from a very reliable source that the petition to Her Majesty the Queen of England has been caused by the capitalists, not by the public; and that if the capitalists attam their object, it would be detrimental to the w o e pu ie, including the Uitlanders; that your petitioners wish to

*7 ;°Urr10UrS the fullest assurance that they are perfectly satisfied with the Government of this State and with the administration there-

° ' a'!. at We WIsh to Jlave no other Government. We do not sav that this Government is without its faults, but we know and trust, if any grie\ances did exist, that the sarne could be removed between us and e Government without the interference of any foreign Power, and without the advice of capitalists; wherefore your petitioners humbly pray that your Honours will send copies of this petition to the different Governments to which we belong, especially to the English, American, German, French and Netherlands Governments, and we hope that by dorog so all misunderstanding and false reports of rumours and alleged gnevances may be lost sight of for all time to come".

Aldus werd in deze petities ook het groote strijdpunt tusschen de regeeringen te Londen en te Pretoria bepleit: het eene vraagt inmenging van Engeland m de inwendige aangelegenheden der Republiek, het andere noemt alle inmenging van een vreemde mogendheid, waarbij het echter alleen Engeland op het oog heeft, uit den booze. Want aan redelijken twijfel schijnt het met onderhevig, dat op dezen tijd Chamberlain meer en meer tot tusschenkomst neigde, al had hij vroeger ook nadrukkelijk erkend; dat de Conventie van 1884 geen inmenging in de binnenlandsche zaken van de Republiek toeliet, en al had hij slechts het recht van vriendschappelijke raadgevingen opgëeischt. En in zulk een neiging werd hij ten krachtigste gesterkt door sir Alfred Milner die in Mei 1897 de opvolger was geworden van Robinson als hooge' commissaris en gouverneur van de Kaapkolonie, een imperialistisch geestverwant van den minister van koloniën, man van bekwaamheid, Het politiek zooals hlJ ln EgJPte bewezen had.

erdoor , "ett f °Pme;keliJk- de agitatie in het Randdistrict juist sinds Engeland. laatste maa»den van 1898 zoo snel zulk een heftig karakter aannam

atf^u^ rJ ™ i8" ,r SP°edi^ Ieidde tot een beroep op Engeland-s

met het

tusschenkomst. Bepaald verband te bewijzen tusschen deze verschijnselen Duiteche rflk. en de internationale positie van Engeland zal waarschijnlijk niet mogelijk

Sluiten