Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder kolonel Baden-Powell. Voorshands echter vielen de belangrijke gebeurtenissen voor aan de zijde van Natal, waar een Britsche legermacht, ongeveer 13000 man sterk, in den noordelijken driehoek was samengetrokken onder het bevel van generaal White. Hiertegen richtte zich de hoofdmacht der Boeren. Hoe groot was die? ') Dit is bezwaarlijk te schatten: meer dan 35 a 40 duizend man schijnen zij nimmer onder de wapenen te hebben gehad, jong en oud te zamen. Ook het totaalcijfer der Transvaalsche en Yrijstaatsche troepen, die in October onder opperbevel van Joubert van verschillende kanten Natal binnendrongen, is met nauwkeurig op te geven, misschien van 15 tot 20 duizend man, misschien minder. Verschillende bloedige gevechten van 20—24 October (Talana-kop, Elandslaagte, Rietfontein) hadden ten gevolge, dat de Britten, ondanks een enkel succes, werden teruggeworpen naar Ladysmith, waarop de verschillende afdeelingen der Boeren uit het Oosten, het Noorden en het Westen convergeerden. Eene poging van White om eene insluiting te voorkomen, leidde tot den slag bij Modderspruit op 30 October, waarin de Engelschen met ernstige verliezen — ook aan gevangenen en geschut — werden teruggedreven; een nieuwe aanval, op den volgenden dag, had geen beter succes, en met zijn heele krijgsmacht was hite thans ingesloten te Ladysmith. De Boeren waren meester van al de omliggende hoogten en begonnen het beleg.

tiet was ongetwijfeld een prachtig begin, dat echter eerst recht van belang zou worden wanneer werkelijk Ladysmith spoedig bemachtigd werd, want zoolang dat niet geschiedde, werd een zeer aanzienlijk deel van de Boerenmacht door de belegering vastgehouden en een krachtige, snel voortdringende beweging der Boeren sterk belemmerd. Weliswaar drongen zij dieper in Natal door, bezetten het gewichtige Colenso, dat door de Engelsche troepen was verlaten, en vervolgens 'VT eenen, deden dan een verkenningstocht bij Estcourt, maar zij tastten de toen nog zeer zwakke Engelsche macht, die in Natal beschikbaar gebleven was, niet krachtig aan. En weldra werden zij nu zelf aangevallen.

Geen Sir Bed vers Buller, door de Britsche regeering tot opperbevelhebber Ti^de6n benoemd, was 30 October te Kaapstad aangekomen, in de eerste helft Kaapkolonie. "

!) Kleine commando's van vrijwilligers — Duitschers, Franschen, Ieren, Italianen, Nederlanders, Scandinaviërs — zijn uit de Uitlanders gevormd en hebben hun bloed voor de Boerenzaak geofferd, maar natuurlijk vormden zij allen te zamen toch slechts een klein getal; de Boeren der beide Republieken moesten de strijdmacht leveren.

Sluiten