Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van November gevolgd door een reeks van transportschepen, die de voor Zuid-Afrika bestemde troepen aanbrachten. Zij werden grootendeels op Durban gedirigeerd ten behoeve van den strijd in Natal, maar een niet onaanzienlijk gedeelte moest hij voor andere doeleinden bestemmen: ongeveer 13000 man, waarbij eenige der vermaardste regimenten van het Engelsche leger, werden aan lord Methuen toevertrouwd, om Kimberley te gaan ontzetten; een 4000 man onder generaal Gatacre, een 8000 onder generaal French — deze was nog juist uit Ladysmith ontsnapt vóór de volledige insluiting — moesten in het Noorden van de Kaapkolonie de daar dreigende gevaren bezweren. Dit was het krijgstooneel, waarop de aandacht het minst was gevestigd en dat toch van groot belang mocht heeten. Bij al den voorspoed der Boeren gedurende de eerste maand bleef hun e'én succes onthouden, dat van het grootste gewicht zou zijn geweest en waarop zij wel gerekend, althans gehoopt hadden: de Afrikaanders in de Kaapkolonie schaarden zich niet aan hunne zijde: in Natal mochten een paar honderd Afrikaanders zich bij het Boerenleger voegen, uit de Kaapkolonie eenige naar de Republieken trekken en aan den strijd deelnemen, van een algemeene beweging was geen sprake. Het zou, gesteld dat de lust bij de meerderheid bestond, ook uiterst hachelijk zijn in beweging te komen, omdat Britsche troepen in de Kaapkolonie aanwezig waren en bij de Afrikaanders organisatie en leiding ontbraken. Maar daarom juist zou het van groot gewicht geweest zijn voor de Boeren, om hier door krachtig en snel doortasten op de stemming hunner stamverwanten zooveel mogelijk in te werken. Dit echter werd nagelaten, waarschijnlijk uit gebrek aan genoegzame strijdkrachten. Eerst den 1" November begonnen commando s uit den A rijstaat de Oranjerivier over te trekken onder generaal Schoeman, maar noch hun aantal noch hun leiding was voldoende; Schoeman, weifelend en over voorzichtig, was niet de aanvoerder die hier noodig geweest was. In de districten Colesberg en Burgersdorp, waar zij binnendrongen, werden zij bij hun voortdringen wel met gejuich begroet, vielen sommigen hun bij, hadden zij stille medewerking, maar zij traden hier in het Noorden van de Kaapkolonie lang niet met voldoenden nadruk en succes op, om tot algemeene aansluiting uit te lokken, en ten aanzien van belangrijke strategische punten, van beteekenis vooral om de spoorwegverbindingen van Kaapstad en Port Elisabeth met het Noorden te verbreken, werden ernstige verzuimen gepleegd.

25

Sluiten