Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van oO K.M. rondom de baai afgepaald, waarin de Chineesche regeering geen enkelen maatregel nemen zou zonder voorafgaande toestemming van het Duitsche rijk. Daarmee was het doel bereikt en de roof volbracht, want anders kan het toch waarlijk niet genoemd wordende Duitsche regeering meende voor strategische en mercantiele doeleinden behoefte te hebben aan dit gebied en ontnam het aan het machtelooze China, eenvoudig een daad van vuistrecht, dat van de gepantserde vuist, waarvan keizer Wilhelm sprak in zijn afscheidsrede tot zijn broer Hendrik.

EP« Natuurlijk was de Russische regeering, met wie het werk overlegd

en Ta-Lien-" WaS' niet achte™ege gebleven om ook haar slag te slaan: kort na de wan. landing der Duitschers te Kiao-Tsjeoe, viel een Eussische vloot de haven van Port Arthur binnen; het was maar een tijdelijke maatregel voor den winter, maar reeds den 27" Maart 1898 kwam een verdrag tusschen China en Rusland tot stand, waarbij Port Arthur, Ta-Lien-wan en de aangrenzende wateren, benevens een gebied landwaarts in, dat bij nadere overeenkomst zou worden begrensd, aan Rusland verpacht werd, voorloop.g voor 25 jaar; tot Port Arthur zouden uitsluitend ussische en Chineesche schepen worden toegelaten, daar het slechts een oorlogshaven was; Ta-Lien-wan zou, met uitzondering van een gedeelte dat voor Russische en Chineesche oorlogsschepen zou worden voorbehouden, een handelshaven zijn, waar de koopvaardijschepen van alle volken vrij zouden kunnen komen en gaan. In artikel VIII werd ovendien aan de Mandsjoerijsche spoorwegmaatschappij toegestaan om een zijlijn te bouwen uit een willekeurig punt van den spoorweg door Mandsjoenje naar Ta-Lien-wan of naar een ander geschikt punt aan de zeekust van het schiereiland Liao-toeng. Bij eene nadere conventie van 7 Mei 1898, die ook de grenzen vaststelde van het verpachte gebied werden Port Arthur en Ta-Lien-wan als eindpunten van deze zijlijn aangewezen. J

EStnd , V°!gde 00k Engeland- Lord Salisbury, die zich aanvankelijk op

Pei-hai-wei. het standpunt had geplaatst, dat alle vervreemding van Chineesch grondgebied diende te worden vermeden, veranderde van gedachten nadat Rusland zich in Port Arthur had genesteld; daardoor, zoo meende J' LWC machtsevenwicht in de golf van Petsjili verstoord, en

was het noodig dat Engeland Wei-hai-wei verkreeg, op dezelfde voorwaarden als Rusland Port Arthur had verworven, zoodra het door de Japanners werd ontruimd. Den 2- April stemde de Chineesche regeering

Sluiten