Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoA w eD gaf llCt C°ngres aau de aanbeveling gehoor en enoemde het eene commissie, maar ook openbaarde zich over het

gansche land eene uitbarsting van toorn tegen Engeland; op enkele

In Trr "a Sl°es de geheele Pers een zeer dreigenden toon aan.

j111! Wdar men aan ^et ^ enezuelaansch geschil zoo goed als geen aandacht geschonken had, stond het publiek versteld over dit

Cnsch7 °PgeTer r«1Ct> maar °P de heftige aanvallen der Amerikaansche couranten begon de Britsche pers alvast vol toorn te antwoorden. Lord Salisbury echter bleef kali de Britsche regeering had werkelijk wel voor andere belangen te zorgen en zou zich wegens zuï

Zij volstrekt toe gedwongen werd. En dat werd niet het geval Na de eerste opwinding trad bij een deel der Amerikanen ook kalmeering

la:ZtjgetTld 1 finaDCiëele paniek' Z1C^ uite„d in een angstwekkende dalmg der aandeelen en obligaties, en de overweging, dat

inerikaansche kusten weerloos waren, krachtig bijdroeg. De commissie van onderzoek richtte zich tot Olney met een brief; waarin zij

nadruk legde op haar vredelievend en onpartijdig karakter en op de ommed"'""ns

Sr P T *" °i°ie de verei'cte '""'«■'gen te ver-

de" Le "V' Jler,°'ge"> '°' die

het ™ M \°1 T "" medeTOki„g, al maakte Sali.bn,,- daarbij het voorbehoud dat de rechten van Engeland hierdoor nie, 2„„de2

Sa Lb„"rf'T 'T't Z0° "*"'de "e '

Salisbury rechtstreeksche onderhandelingen met Venezuela, die nog

leidden £ ~ »* ^'ondlo^

Engeland en V " 7 ^ het ^ g6sl°teD

J ,7 en/enez«ela, maar de regeering der Unie was door de

werd In 189? iatie.err0rtdUrend * gekend' KrachteDS dit verdrag uit Entrpl ) fCen SC !eidsgerecht benoemd, bestaande uit twee rechters g and^ twee uit de Vereenigde Staten en de bekende Russische

ztr:: £ Martens tvoorzitter- °ct°ber

aan Groot R ft Ve"eweg het grootste gedeelte van het betwiste gebied aan broot-Brittannië werd toegewezen.

Aldus kon dit rijk bij slot van rekening tevreden zijn. Maar ook

omdat d rmgd? StEten WaS dC ganSche l0°P ™ zaken een triomf,

eene aanw" °nr°e" kT gewiJzigden vorm was gehandhaafd. Als

aanwijzing echter, dat de Unie van hare overgeleverde buiten-

Sluiten