Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oor zoo te handelen bleef Cleveland getrouw aan de traditie, want meer dan eens hadden de \ereenigde Staten getoond afkeerig te zijn van het verwerven van bezittingen in den vreemde: in 1867 had de benaat het tractaat. verworpen, waarbij St. Thomas, in 1870 dat waarbij St. Domingo werd geannexeerd. De houding van Cleveland in het Yenezuela-conflict - het is reeds opgemerkt - sloot zich ook bij de overlevering aan en had niets aanvallends, niets wat uit een begeerte naar uitbreiding van macht voortsproot; de Monroe-leer is geen leer van expansie maar van verdediging, al zijn er de belangen der ereemgde Staten ook mee gebaat. Sommigen zelfs, vooral aan de zijde van de democraten, zouden haar zoo willen verstaan, dat zij politieke bemoeienis van de Vereen,gde Staten buiten Amerika uitsloot Monroe had m zijn boodschap Amerika en Europa tegenover elkaar gesteld, naast den eisch, dat Europa zich niet verder steken zou in de aange egenheden van Amerika, ook de verzekering uitgesproken, dat de ereemgde Staten zich met zouden mengen in de politieke zaken van Europa A an andere werelddeelen echter had hij niet gerept. Hoe moest nu de leer tegenover die werelddeelen worden toegepast? Buiten verwachting snel werden Begeering en Congres der Yereenigde Staten gedwongen op deze vraag een antwoord te geven

bSria"„,Svf.pre"idm,sverk:e""ee° » 1»M kwamen in het „platform" der sche politiek P blikeinen een aantal punten voor, die er op wezen, dat deze partij

"SST- el l,nh 7k van den l,„!te,, tijd!

party. Cuba. Jachtige buitenlandsche politiek voorstond; het verklaarde dat de

ereemgde Staten Hawaï onder toezicht behoorden te houden,'dat zij

den «Hom van het Nicaragua-kanaal zich moesten verzekeren, de

Deensche West Indische eilanden koopen, Europeesche inmenging in

Amerika beletten en hun invloed aanwenden ten behoeve van den

TÏ T vau Cuba" m inaugureele rede, op

4 Maart 1897, sloeg echter president Mac Kinley een zeer vredelieven-

den toon aan; hij zong den lof van scheidsrechterlijke uitspraak en

noemde m bijna ieder geval vrede verkieselijk boven oorlog. Niettemin

verklaarden, ruim een jaar later, de Vereenigde Staten den oorlog aan öpanje. 8

Spanje na In Spanje waren op de overwinning der revolutie in 1868 troebele

®r°lg?;TT°P het eind Van 1869 heers<*te, zooals vroeger is aald (deel II, 418) de schromelijkste verwarring in het ongelukkige

Sluiten