Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land. Mocht de energie van Prim er al in geslaagd zijn, de poging der Carlisten, om van de omstandigheden gebruik te maken, te verijdelen,

er bleef verdeeldheid genoeg over! Eene constitutie was gevormd, die "Panje tot een koninkrijk maakte, maar tegen de verwachting der Spanjaarden bleek het „iet gemakkelijk een koning te vinden- de eene candidatuur na de andere mislukte, hetzij door de onderlinge verdeeldheid der partijen in Spanje zelf, hetzij door het verzet yan buitenlandsche mogendheden. Het gevaar dat bij den twist der aanhangers van een koningschap de republikeinen hun wil zouden doorzetten werd in 1870 dreigend, en Prim, die vreesde dat een republiek in Spanje waar het provinciaal bewustzijn zoo sterk was, de verbrokkeling van het land ten gevolge zou hebben, spande al zijne krachten in, om een candidaat te vinden, voor wien in de Cortes een voldoende meerderheid te verwachten viel. En ten slotte slaagde hij in Italië, waarop hij van den aanvang af den blik geworpen had: hij vond nu den tweeden zoon van Victor Emmanuel bereid eene eventueele verkiezing aan te nemen en verkreeg voor deze candidatuur ook de goedkeuring van Engeland, Oostenrijk en Rusland. Zoo kon op 3 November 1870 aan de Cortes de keuze worden voorgesteld van Amadeo van Savoye ïertog van Aosta, en inderdaad werd hij gekozen; maar hoe zeer Prim en diens medestanders zich ook hadden ingespannen om hem een groote meerderheid te verschaffen, hij kreeg slechts 191 van de 311 stemmenmet alleen de republikeinen hadden hem hun steun onthouden, maar ook de monarchisten, die de candidatuur van Montpensier of van den jongen Alfons hadden voorgestaan. En in die houding van misnoegdheid en vijandschap volhardden zij, èn republikeinen èn monarchisten,

toen de nieuwe koning den 20- December 1870 voet aan wal zette te Ur tagena. Ouder zulke omstandigheden was het voor hem een dubbel harde slag dat op denzelfden dag te Madrid Prim den laatstem adem Frim + uitblies, slachtoffer van sluipmoordenaars, die hem in den avond van den 27en doodelijk verwond hadden.

Den 2» Januari 1871 reed Amadeo de hoofdstad binnen en legde Amadeo

iJ m. de Cortes den eed af °P de constitutie. Daarmee begon eene Savoye^ regeering, die ruim twee jaar heeft geduurd en den koning en zijn gemalin schier niets dan teleurstellingen en beleedigingen bracht, in spijt van al hun welgemeenden ijver voor land en volk. Amadeo was natuurlijk aangewezen op den steun der liberalen, die hem gekozen hadden, en aanvankelijk trachtte hij de meer behoudende, de radicale

Sluiten