Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mige deelen van Spanje, zooals La Rioja en La Mancha, kreeg daardoor een buitengewone uitbreiding en de uitvoer van wijn een veel grooter beteeken.s. Onder de artikelen van uitvoer namen verder vruchten en delfstoffen een eerste plaats in. Dat deze laatste van zooveel belang werden, was echter met aan de geestkracht der Spanjaarden te danken! maar aan kapitalisten uit den vreemde, die de rijke mijnen in het noorden op rationeele wijze, met de beste hulpmiddelen, begonnen te ontgmnen. Het was ook vreemd kapitaal, dat de uitbreiding der spoorwegenen m irrigatiewerken tot stand hielp brengen, terwijl de staat

IZ 1 f n°°,d?e Verbeterhlg eD uitbreidillS der groote wegen Vir r-f' , lnuen" als buitenlandsch verkeer werd aldus ver-

viZkÏ' • T" e° UltV°er Damen aanmerkelijk toe, de koopvaardijvloot breidde zich uit, hoewel niet in verhouding tot die van andere

ogen eden. Het was echter geenszins de geheele Spaansche natie,

die ,n deze verhoogde bedrijvigheid deelde: behalve ondernemers van

andere nationaliteit waren het slechts enkele deelen van het land, die

er in betrokken waren, vooral het Noorden, waar in het wijngebied

bao snel opschoot tot een groote stad en in het Oosten, waar Bar-

celona een allerbelangrijkste stad van industrie en tevens een gewichtige

aven was. Toch, al bleef dan nog een groot gedeelte der bevolking

van Spanje in de oude sleur voortleven, was die opbloei van het oeco-

nomisch leven ,n sommige streken een verblijdend verschijnsel, die ook

aan de geldmiddelen van den staat ten goede kwam. Doch nu kwamen

omstreeks 1895 nieuwe moeilijkheden met de koloniën en de gevolgen die er uit voortvloeiden W • • ° '

. . "CC1 aa" wnsiige gevaren blootstellen.

Afgezien van de weinig beteekenende bezittingen in Afrika en van

6llandeU !n den Grooten 0cea^, ook niet veel waarde hadden, waren aan Spanje van zijn groot koloniaal bezit overgebleven de Phiippijnen Cuba en Porto Rico. Verreweg het belangrijkst was Cuba, e „pare der Antillen", bevoorrecht door klimaat en door den rijkdom van den bodem en daarenboven strategisch van uitnemende ligging, daar het den toegang tot de golf van Mexico beheerscht. Het verlies der kol°»len op het vasteland van Amerika had den Spanjaarden niet geleerd, dat de behandeling van hun overzeesch bezit moest veranderd

worden: alle partijen waren het er over eens, dat een kolonie uitsluitend

dienen moest om de belangen van het moederland te bevorderen, in het bizonder die van de Spaansche ondernemers en ambtenaren. Voor de politieke leiders in Spanje boden die kolonies, vooral Cuba, een

Koloniën

Sluiten