Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd afgekondigd en een parlement bijeengeroepen. Doch het bleek te laat te zijn om de massa der Cubanen hiermee te winnen: er was te veel bloed vergoten, ook was de herinnering te levendig aan de schending der beloften, die in 1878 Martinez Campos had gedaan; de regeering der opstandelingen of der Cubaansche republiek hield vast aan den eisch van volledige onafhankelijkheid. Niettemin volhardde generaal Blanco moedig in zijn pogingen om het volk over te halen, doch zijne hopelooze taak werd nog moeilijker gemaakt door de Spanjaarden, die in de steden gevestigd waren en uit eigenbelang van geen toegevendheid weten wilden; zij hadden zich gevormd tot vrijwilligers-corpsen, die echter niet naar het front gingen, maar in de steden den baas trachtten te spelen en de maatregelen van Blanco te doorkruisen. Hun bedrijf vervulde Havana met onrust en gevaar en gaf aanleiding tot een eerste optreden der Vereenigde Staten: den 24en Januari 1898 werd een oorlogsschip, de Maine, naar Havana gestuurd om te waken voor de veiligheid der daar gevestigde Amerikanen, maar de regeering verklaarde daarbij nadrukkelijk, dat hiermee niet de minste uiting van vijandelijkheid was bedoeld. Terwijl het schip in de haven lag, werd Het ongeluk het op den 15™ Februari door een ontploffing tot zinken gebracht; de me eMame. Spaansche autoriteiten deden wat zij konden om de bemanning te redden, maar toch verloor een aanzienlijk aantal hiervan het leven.

Begrijpelijkerwijze maakte deze ramp een diepen indruk in de Vereenigde Staten, waar men haar aan verraderlijk boos opzet weet. Het springt echter in het oog, dat zulk een opzet in ieder geval bij de Spaansche gezaghebbers kwalijk was aan te nemen; immers zij hadden er niets bij te winnen, wel alles te verliezen. De Spaansche regeering stelde te Washington voor, een gezamenlijk onderzoek te doen naar de oorzaken van het onheil, doch het werd van de hand gewezen, men wilde zelfstandig dat onderzoek instellen en benoemde daartoe eene commissie ; van Spaansche zijde werd toen hetzelfde gedaan. Het verslag der Amerikaansche commissie, dat 28 Maart openbaar werd gemaakt, gaf als oorzaak aan: de ontploffing van een onderzeesche mijn, die eene ontploffing der munitie in het schip zou ten gevolge hebben, maar het kon niet aanwijzen, hoe en door wie die mijn was gelegd. Het Spaansche rapport daarentegen kwam tot het besluit, dat van een uitwendige aanleiding niets bleek en dat eene ontbranding in het schip zelf de ramp moest hebben veroorzaakt. Doch in afwachting der uitkomsten van het onderzoek was men in de Vereenigde Staten zich reeds op

Sluiten