Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander opzicht weer ingewikkelder dan op Cuba: de geestelijke orden ie sinds de vestiging van het Spaansch gezag op de Philippijnen, zich gedurende een paar eeuwen hadden gewijd aan de kerstening der inboorlingen, bezaten er een groote macht, deels ten gevolge van haar zeer uitgestrekt grondgebied, deels door haar geestelijken invloed, waaraan de bevolking zich langen tijd gewillig had onderworpen en waaraan Bj voor hare ontwikkeling ook veel te danken had gehad. In de tweede ie ' 196 e®uw was echter i» d'e verhouding gaandeweg een groote verandering gekomen. Het aangroeiend wereldverkeer, vooral na de opening van het kanaal van Suez, was ook aan de Philippijnen niet spoorloos voorbij gegaan; vooral op Luzon waren zich meer Spanjaarden komen vestigen, die door hunne minachtende houding tegenover de inboorlingen veel kwaad bloed zetten, natuurlijk vooral bij de welgestelde en meer ontwikkelde Philippino's; dezen kregen juist door de toenemende aanraking met de buitenwereld gelegenheid, hun gezichtsveld en hun kennis te verruimen, en er waren er onder hen, Bizal in e eerste plaats, die hiervan gretig gebruik maakten en ook als schrijvers optraden. Tusschen deze jong-Philippino's, om hen zoo eens te noemen en de geestelijke orden kon nu de oude verhouding ook niet in stand blijven: het streven der laatsten om hun voogdij te handhaven leidde zelfs weldra tot bittere vijandschap, en terwijl onder de jong-i^nihppino s het verlangen naar onafhankelijkheid sterker en sterker werd, richtte hun haat zich niet minder tegen de geestelijke orden dan egen de Spaansche ambtenaren en immigranten. Ten slotte, nadat reeds meer dan eens onlusten waren uitgebroken, barstte in 1896 een groote opstand uit, waarbij Emilio Aguinaldo de hoofdleider was. Evenmin als op üuba konden hier de Spaansche troepen de beweging meester worden en toen ginds de toestand hoe langer hoe moeilijker werd kreeg liivera, de gouverneur der Philippijnen, order uit Madrid, zich met de opstandelingen te verdragen. Dit deed hij bij het tractaat van Biacabato van 12 December 1897, waarbij hij den vrede kocht door oezeggmg van aanzienlijke geldsommen en van de opheffing der geeselijke orden; een eerste termijn van het geld, groot 400.000 dollars, werd te Hongkong betaalbaar gesteld aan de leiders van den opstand.

e verdere uitvoering van het verdrag bleef echter achterwege, daar de Spaansche regeering het niet bekrachtigde.

vloot vernield , Z°° stonden de zaken, toen de oorlog uitbrak tusschen Spanje en bü Maniia. e ereenigde Staten. Op dien tijd lag een Amerikaansch eskader onder

Sluiten