Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, dat een deel der scheepsmacht naar eerstgenoemde plaats zou gaan, het andere Havana nauw blokkeeren. Sampson droeg aan Schley den tocht naar Cienfuegos op; in den morgen van den 19en Mei ging deze op reis, op denzelfden tijd dus dat Cervera rustig voor anker ging in de haven van Santiago! Maar reeds den volgenden dag ontving men te Washington een bericht van de ware verblijfplaats der vijandelijke vloot, aanvankelijk door Sampson niet geloofd, maar in den avond van denzelfden dag nog op zoodanige wijze bevestigd, dat zijn twijfel nagenoeg verdween en orders gezonden werden aan Schley om, wanneer hij zich overtuigd had, dat Cervera niet te Cienfuegos was, terstond naar Santiago koers te zetten. Schley was aanvankelijk niet zeker, dat het gezochte eskader toch niet zich schuil hield te Cienfuegos, daarna ondervond hij bezwaren, vooral in de voorziening van steenkool en zoo werd het 28 Mei 's avonds, voordat hij bij Santiago aankwam. Het was echter nog niet te laat. Cervera had na zijne aankomst terstond aan de Spaansche regeering bericht, dat hij er verscheiden dagen zou moeten blijven om machines en ketels schoon te maken, terwijl hij ook niet genoeg steenkool had; maar de spoedig inkomende tijdingen van de bewegingen der Amerikaansche zeemacht lieten geen twijfel, dat hij gevaar liep in de haven van Santiago te worden opgesloten; krijgsraden, belegd op 24 en 26 Mei ter bespreking van het denkbeeld om naar San Juan op Porto Rico te gaan, vonden echter te groote bezwaren in de onderneming, en zoo bleef het eskader liggen totdat het te laat was. In den ochtend van den 29en Mei stelde Schley de aanwezigheid van Spaansche oorlogsschepen in de haven vast, weldra overtuigde hij zich ervan, dat Cervera's gansche smaldeel bijeen was, en spoedig kwam nu Sampson met versterking opdagen. Om de vijandelijke vloot des te zekerder op te sluiten, beproefde men den 3" Juni den nauwen ingang

De Merrimac van de haven te versperren door een schip, de Merrimac, te laten

in de haven z£nkeii: het stoute stuk werd uitgevoerd door den scheepsbouwmeester

van Santiago. . 7

Hobson en een zevental matrozen, doch daar het schip niet op de juiste

plaats tot zinken kwam, bereikte het toch niet het beoogde doel. Niettemin bleef Cervera opgesloten door de Amerikaansche scheepsmacht, waartegen hij in de verte niet was opgewassen, en onderwijl nam de regeering te Washington maatregelen om Santiago van de landzijde aan te vallen.

Bij het voorbereiden dier onderneming kwam het wel aan den dag, dat de organisatie van de landmacht veel te wenschen overliet, maar

Sluiten