Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed in dit deel der wereld, welks beteekenis voor wereldhandel en wereldpolitiek zoo zichtbaar toenam. Het was ook dit inzicht, dat de belangstelling der Yereenigde Staten in het Midden-Amerikaansch kanaal omstreeks dezen tijd weer zeer levendig maakte en dat hen ook veel belang deed hechten aan hunne andere posten in den Grooten Oceaan,

ook aan de verdeeling der Samoa-groep, waarvan zij in 1899 Tutuila verkregen, van beteekenis als kolenstation, terwijl zij vooral levendig deelnamen in hetgeen in China gebeurde. Zoo traden dan ook in 1900 hunne troepen op naast die van andere belanghebbende mogendheden,

toen de vreemdeling in China in gevaar kwam door de beweging der Boksers.

In 1898 had het een oogenblik geschenen, alsof ook voor China Hervorminde tijd van hervorming was aangebroken. Keizer Koeang-Sioe, een sen in China man van zwakke gezondheid en van zwakken wil, was ten gevolge van „de honderd den ongelukkigen oorlog met Japan en de toenemende eischen der dagen" 1898vreemde mogendheden toegankelijk geworden voor de vermaningen van sommige mannen, die ingrijpende hervormingen noodzakelijk noemden,

indien de dynastie en het land voor een catastrophe zouden behoed worden. En naar alle waarschijnlijkheid werkte de invloed van den Japanschen staatsman Ito, die in 1898 naar Peking was gekomen, in dezelfde richting; Japan was zeer bereid de leiding te nemen bij eene hervorming van China naar Japansch-Westersch model en hiervan de vruchten te plukken. Onder de Chineesche hervormingsgezinde ambtenaren stond Kang Yeoe-wei op den voorgrond, die met eenige medestanders de aanstichter was van een reeks van decreten, die in de maanden Juni—September werden afgekondigd en met koortsachtige haast de eene verandering na de andere gelastten, terwijl ook tal van de hoogste ambtenaren werden ontslagen. Aan dit tijdvak van de honderd dagen (10 Juni—20 September), dat natuurlijk nog niet veel meer gedaan had dan hervormingen te gelasten of hoogstens voor te bereiden, werd een einde gemaakt door een staatsgreep der keizerin- staatsgreep weduwe Tseu-hi, die langen tijd als regentes de regeering had gevoerd, van d® Kei" daarna ook veel invloed had behouden, maar sinds den Chineesch- weduwe. Japanschen oorlog wat ter zijde werd gehouden. Naar het schijnt waren het generaals, die haar tot handelen en ingrijpen aanspoorden; zij zetten haar ook de macht bij om den keizer ten val te brengen; daarenboven is wel het vermoeden uitgesproken — waarvoor echter de bewijzen

Sluiten