Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontbreken — dat de Russische diplomatie de hand zou gehad hebben in de gebeurtenis; Japan en Rusland zouden dan elkaar aan het hof te Peking bestreden hebben, het eene zijn invloed trachtend te vestigen door middel van den hervormenden keizer, het andere er naar strevend zijn invloed te behouden en te versterken door de reactionnaire keizerin weer aan het bewind te helpen en oude Russisch-gezinde staatslieden, zooals Li-Hoeng-Tsjang, die door de hervormers ook ter zijde was geschoven. Hoe het zij, den 20" September werd de keizer m bewaring gesteld op een klein eiland van het keizerlijk park en door een proclamatie, op zijn naam, den volke kond gedaan, dat de keizerin, de oud-regentes, wel zoo goed had willen zijn aan zijne bede om hem met haar raad in de regecring bij te staan, gehoor te geven. De meeste hervormingsgezinde raadslieden werden gevangen genomen, veroordeeld en ter dood gebracht, doch de voornaamste, Kang Yeoe-wei, wist met Engelsche hulp te ontkomen; natuurlijk werden alle hervormingsdecreten ingetrokken. De staatsgreep beteekende een sterke reactie, en deze keerde zich al zeer spoedig ook tegen de vreemdelingen, die immers juist in den laatsten tijd èn door de gebieden en invloedssferen, welke zij de Chineesche regeering afdwongen èn door de talrijke spoorweg-concessies, die zij bejaagden, den reeds bestaanden haat tegen de barbaren nieuwe prikkels hadden gegeven en gaven. "\\ ant er scheen geen eind aan de eischen te komen; nauwelijks was de eene mogendheid bevredigd of een andere meldde zich aan. Zoo kwam zelfs Italië, dat in het Verre Oosten slechts zeer weinig belangen had, in Maart 1889 ook nog voor den dag met een eisch, dat het de baai van San-men, in Tsje-Kiang, in pacht zou erlangen, met het recht om een spoorweg te bouwen van die baai naar het meer Po-Yang, in Kiang-si. Maar Italië had nu eenmaal geen succes in zijn streven om nederzettingen in andere werelddeelen te verwerven, het kwam ook hier te laat; de nieuwe regeering van de keizerin-weduwe en hare raadslieden, van afkeer tegen die steeds eischende vreemdelingen vervuld, wilde van geen verder toegeven weten en Italië, dat geen voldoende macht en invloed had om vrees aan te jagen, moest zich bij de weigering neerleggen, ondanks de stappen, die de Britsche diplomatie nog te Keizerin zijnen gunste deed.

Tseu-hi Naar het oordeel van kenners der Chineesche toestanden heeft echter Boksers- deze mislukte poging der Italianen wel gevolgen gehad in een gansch beweging. andere richting: zij heeft bij de keizerin-weduwe de maat van haar

Sluiten