Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

barrikaden nog in beteren staat van verdediging werden gebracht. Zoo begon een strijd van het kleine aantal internationale troepen, aangevuld met een vrijwilligerscorps van ongeveer 500 man, tegen een groote macht van Chineesche soldaten en Boksers, die het kwartier belegerden beschoten en aanvielen. Dit duurde tot 17 Juli, toen van Chineesche' zijde een wapenstilstand werd voorgesteld, die werd aangenomen; de Chineesche regeering bood nogmaals vrijgeleide aan naar Tientsin en behoorlijke bescherming, maar natuurlijk werd dat niet aanvaard en een 19" werden de geopende besprekingen weer afgebroken. Echter werd het bombardement niet hervat, hoewel het heeï wat uitwerking had gehad: vier gezantschapsgebouwen waren verbrand, het Fransche bovendien voor een goed deel, en ook waren de verliezen aan manschappen met gering, 58 dooden, 140 gewonden; na den 19" Juli echter werden af en toe geweerschoten gelost, de aan vakwerken, barrikaden en ondermijningen werden ook voortgezet, maar de hevige aanvallen met geschut werden toch niet vernieuwd; zelfs zonden de Chi-

neezen den 27" Juli een niet onaanzienlijken voorraad levensmiddelen toe.

ww Het lij(U gem tW'jfel' dat de in de houding der Chineesche

Vlucht van regeermg se<lert den 17en Juli toe ^ schrijven is aan het feit, dat de de regeering verovering van Tientsin door de internationale troepen te Pekine benaar Smgan. kend was geworden; hierdoor werd het hof verschrikt en nam de verdeeldheid onder de raadgevers der Keizerin-weduwe nog toe. Want zulk eene verdeeldheid bestond stellig ook reeds vóór dien tijd: aan de eene zijde stonden Toean, Toeng Foe-sian, Kang-Yi en andere ultra-reactionnairen, aan de andere prins King, generaal Jong-Loe en andere meer gematigden, onder wie de genoemde generaal zeker de man van de meeste beteekenis was; aan die verdeeldheid en aan maatregelen van Jong-Loe is het waarschijnlijk ook te danken geweest, dat de legaties zoo lang weerstand konden bieden. Na den 17'» kreeg de stem der gematigden meer gehoor: de Chineesche regeering trachtte met de Luropeesche mogendheden in onderhandeling te komen en zich te verschuilen achter de Boksers, wien alle onheil, ook de vermoording van Non Ketteler, werd geweten; naarmate de internationale troepen naderden werd zij dringender; den 9" Augustus riep zij den ouden, ervaren Li Hoeng Tsjang te hulp, die belast werd telegraphisch met de mogendheden te onderhandelen. Maar hierdoor kon zij het voortrukken der internationale troepenmacht niet stuiten, en twee dagen

Sluiten