Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordat zij Peking binnendrong, nam de keizerin-weduwe met liare hofhouding en den keizer in allerijl de vlucht, die zij voortzette tot Singanfoe, de hoofdstad van Tsjeusi.

Het wezenlijke werk was gedaan, toen in China een vrij aanzienlijke Na het herstel Duitsche macht en een Duitsch opperbevelhebber verscheen; in het Duitsche begin van Juli was een eerste troepentransport scheep gegaan, in den troepen onder loop van de maand volgden andere; ten slotte de veldmaarschalk, waldersee. graaf Waldersee, nadat de keizer de toestemming van de mogendheden gevraagd en verkregen had om hem het opperbevel over het internationale leger toe te vertrouwen. Bij het vertrek der troepen gaf Wilhelm meer dan eens in redevoeringen lucht aan zijn wraakzuchtige stemming, redevoeringen waarin hij Gods naam en de taak der kuituur op zonderlinge wijze vermengde met een wilden bloeddorst; hij vertelde zijnen soldaten en matrozen, dat hij „exemplarische Bestrafung und Rache" verlangde; eene andere maal wekte hij hen aldus op: „Ihr wiszt es wohl, ihr sollt fechten gegen einen verschlagenen, tapferen, gut bewaflheten und grausamen Feind. Kommt ihr an ihn, so wiszt:

Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht! Führt Eure Waffen so, dasz auf tausend Jahre hinaus kein Chinese mehr es wagt, einen Deutschen schiel anzusehen. Wahret Manneszucht! Der Segen Gottes sei mit Euch! Die Gebete eines ganzen Yolkes und Meine Wünsche begleiten Euch und jeden einzelnen. Oeffnet der Kultur den Weg ein- für allemal!" Eenigermate belachelijk werden de keizerlijke ontboezemingen zoowel als graaf Waldersee met den maarschalksstaf, toen het bleek dat anderen, zonder zooveel drukte te maken, den toestand al hadden gered: voor den generalissimus, die nu 64.000 man onder zich had, bleef weinig te doen over: de rol deitroepen bestond voortaan in het verzekeren der rust te Peking en te Tientsin, in het zuiveren van Tsjeli van de Boksers en in het steunen der diplomatieke onderhandelingen met de Chineesche regeering, die door de aanwezigheid van zulk een macht gedwee moest worden gemaakt.

Die onderhandelingen duurden lang en werden bemoeilijkt door gemis China doet aan overeenstemming tusschen de Europeesche mogendheden: nu het boetegevaar voorbij was, deden zich terstond de uiteenloopende belangen weer gelden. Het werd 7 September 1901, voordat het slotprotokol der onderhandelingen werd geteekend, maar onderwijl had China reeds voldaan aan verschillende daarin opgenomen bepalingen, zooals het bestraffen der schuldige hooge ambtenaren, het zenden van gezant-

Sluiten