Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen naar Berlijn en Tokio, om leedwezen te betuigen over het vermoorden van Von Ketteler en van Sougiyama, den kanselier van de Japansche legatie, het oprichten van gedenkteekenen op de plaatsen, waar deze en andere slachtoffers gevallen waren. Verder waren de voornaamste bepalingen deze: China betaalt een oorlogsschatting van 450 millioen tael (een tael is ongeveer f 1.80) in goud, voor welks betaling met interest in den tijd van 39 jaar de noodige zekerheid werd aangewezen; verbod van invoer van wapenen en munitie in China, voorloopig voor twee jaar; het kwartier der gezantschappen te Peking is voortaan uitsluitend voor hun gebruik voorbehouden, Chineezen mogen er niet wonen, het mag in staat van verdediging worden gesteld en iedere mogendheid heeft het recht er een militaire wacht te onderhouden; de forten van Takoe en andere, die het vrije verkeer tusschen Peking en de zee zouden kunnen beletten, worden geslecht, de mogendheden mogen een aantal punten bezetten, om de vrijheid van dat verkeer te verzekeren; wijzigingen in de handelsverdragen ten einde handel en scheepvaart te vergemakkelijken; verbetering der bevaarbaarheid van de Peiho; hervorming van het Tsoeug-li Yamen tot een ministerie van buitenlandsche zaken (Wai-woe-poe) en van het ceremoniëel bij de ontvangst van vreemde gezanten; uitvaardiging van een verbod in China, op straffe des doods, om lid te zijn van een genootschap dat tegen de vreemdelingen is gericht.

Zoo trachtten de mogendheden zich te waarborgen tegen eene herhaling van vijandige bewegingen en de Chineesche regeering onder toezicht te houden. Zouden de aangewende middelen afdoende zijn? Dat moest de toekomst leeren, maar in ieder geval was het niet bevorderlijk aan het ontzag voor de mogendheden, dat tijdens deze onderhandelingen haar onderlinge naijver en tweespalt zoo duidelijk aan het licht kwamen.

Belangen- Die naijver deed zich vooral gelden, zooals te verwachten was, tustegensteiiing sc]ien Engeland en Eusland, en de Engelsche regeering ondervond geland en de daarbij alle nadeelen van den oorlog in Zuid-Afrika, die de krachten andere mo- van Groot-Brittannië voortdurend en in toenemende mate bleef opeischen. gendheden m £eecjg ^ gebeurtenissen in 1893 hadden in Engeland bezorgdheid ge„De open wekt in handelskringen, omdat de mogendheden door de pachtgebieden en het voorbehoud van invloedssferen in China regelrecht ingingen tegen de beginselen van de integriteit van China en van de „open deur1', welke in die kringen werden voorgestaan en tot dien tijd ook door de

Sluiten