Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ook werkelijk werden uitgevoerd. Vandaar dat nu de Mogendheden in gemeen overleg hervormingen zouden moeten vaststellen en gewapend tusschenbeide komen, wanneer de Porte bezwaar maakte, of ze niet spoedig genoeg invoerde. Op dit laatste kwam het natuurlijk aan, zoodat Rusland en Duitschland van dit alles niets weten wilden. Frankrijk bemiddelde. Drie November nam Minister Hanotaux, die sedert April weer aan t roer was, het woord in de Kamer van Afgevaardigden over de Oostersche kwestie. Hij erkende Frank rijks verplichtingen om op te komen voor onderdrukten, maar verzette zich er tegen, dat die de Republiek m een staatkunde van avonturen zouden sleepen. Het Fngelsche voorstel om hervormingen te gaan eischen kon wel worden aangenomen, maar an met vooropstelling van deze tweepunten: integriteit van het Turksche rijk, geen afzonderlijke actie! De mogendheden vereenigden zich op dezen grondslag, maar wat kwam 't er nu eigenlijk nog op aan welke „hervormingen" zouden worden gestipuleerd, nu 't opnieuw vo'dr a les vaststond, dat „de groot-moordenaar" veilig was te Stamboel? De buitengewone rechtbanken, die „Armenische opstandelingen" hadden moeten vonnissen, werden opgeheven Eenige ambtenaren en personen die zich al te in 't oogloopend hadden gecompromitteerd, werden ontslagen en gearresteerd. De verkiezing van een nieuwen Armenischen patriarch werd bewerkt, nu de vorige vermoord was en van zijn hervormingsplannen niemand meer kikte. De moorden hielden langzamerhand 0p en een algemeene amnestie werd uitgesproken. Dit is waar maar liet was dan ook wel voldoende geweest: ± 45.000 dooden volgens de laagste schatting, alleen in die plaatsen, waar Europeesche consuls woonden en zonder mee te rekenen het aantal dergenen, die door schrik kommer of ontbering den dood gevonden hadden.

Gedurende dat jaar 1896 werd op Kreta de laatste strijd voorbereid usschen Christenen en Mohammedanen. Onder voorwendsel van de ongeregeldheden had de Porte in Maart Karatheodory teruggeroepen en weer een Mohammedaan gezonden, Toerkhan Pasja. Aan dezen waren ook troepen meegegeven, maar niet genoeg om den revolutionairen m de bergen ontzag in te boezemen, wel om de beys en de i>engliazioten aan te moedigen tot wanordelijkheden. Het vuurtje was dus slechts aangeblazen en den 24 Mei waren te Kanea eenige Christenen vermoord, o.a. een paar employe"s van de Grieksche en Russische consulaten. Toen was evenwel gebleken, hoe totaal anders dan in Klein-Azie de toestanden waren op Kreta. Wel waren n.1. de plun-

Crisis op Kreta. Andere houding van Frankrijk en Rusland.

Sluiten