Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeeringen elkaar de onaantastbaarheid van China zoowel als van Korea zouden garandeeren; echter tevens zouden erkennen, dat de Russische bijzondere belangen in Mantsjoerije, de Japansche in Korea te beschermen had. Een verdrag dus volgens het beginsel van de wederkeerigheid en in de lijn van het Nishi-Rosen-verdrag. Een verdrag, dat waarschijnlijk niet op den duur, maar wel voor een heelen tijd den vrede zou hebben kunnen bewaren. De Russische regeerders van den nieuwen koers echter weigerden. Ze wilden wel onderhandelen over Korea, doch eischten van Japan de rechtaffe verklaring, dat Mantsjoerije buiten zijn invloedssfeer lag! De geheele tweede helft van 1903 werd hierover onderhandeld, echter zonder dat men iets verder kwam. Den 13en Januari 1904 kwam het Japansche ultimatum en den 6en Februari werden de diplomatieke betrekkingen afgebroken. Weer had — en niet voor 't laatst — bekrompen imperialisme een volk in het verderf gestort en hier nog wel een imperialisme, dat afgekeurd was door schier al de verantwoordelijke regeerders, al hadden slechts weinigen ervan het karakter gehad zich te verzetten.

Russisch- Aan Japans kant was het geen imperialisme geweest, dat tot den oorlog °he üor'°S geleid had. Japan ging vechten, niet voor z'u wereldpositie, maar voor z'n bestaan. En kracht vond 't in de geestdriftige eenheid van al z'n zonen bij dien strijd. Van den beginne af aan voerden de Japanners den oorlog wel is waar onbekommerd om moreele principes, maar met een vastberadenheid en een eenswiilendheid, waartegen de indolentie en de besluiteloosheid der Russen bedenkelijk afstak. Reeds gedurende den nacht van 5 op 6 Februari, nog voorde oorlogsverklaring dus, was aan de admiraals Togo en Oerioe bevel gegeven om met het gros der marine zee te kiezen en de Russische oorlogsschepen bij Port-Arthur en bij Tsje-moel-po te verrassen en te vernietigen. De bedoeling was dan, dat daarna het Japansche leger landen zou zoo ver mogelijk in het noordwesten van Korea, teneinde vandaar op te rukken naar zeeslagen bü Mantsjoerije. En dat verrassingsplan slaagde uitnemend. In Tsje-moel-po eTiS3p™t°-el"P° lag °1) Jat °°genl)lik een heel internationaal eskader, waaronder twee Arthur. Russische oorlogsschepen, onder bevel van kapitein Roedneff, die absoluut (S/9 Febr.) 0Dljekend met den stand van zaken, den Sslen Februari aarzelend toeliet'),

J) Dat de Oostaziatische vlootvoogden onvoldoende op de hoogte gesteld waren van de politieke verhoudingen, kenmerkt de zorgeloosheid der regeering te Petersburg. Men dacht, dat Japan den oorlog niet zou aandurven en dat, zoo het

Sluiten