Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alexejef van uit Tsji-foe telegrafisch mededeeling had gekregen van Zeeslag in da A\ itthüfts doorbraakpoging, had hij admiraal Jessen opdracht gegeven JaP^jche die te gaan ondersteunen en toen de kwade berichten omtrent den afloop (14 Aug.) binnenkwamen, waren diens schepen al op zee. Jessen wist dus van niets en vol onzekerheid kruiste hij voor Straat Korea; Kamimoera daarentegen kon zich alle mogelijke versterkingen verschafTen en zijn tegenstander in den val laten loopen. Geen wonder dus, dat het gevecht, dat zich in den vroegen morgen ontspon, opnieuw een nederlaag voor de Kussen werd; de gepantserde kruiser „Rurik" werd in den grond geboord,

de twee andere schepen ontkwamen, ontzettend gehavend en hebben sedert de Japansche oorlogvoering geen nadeel meer toegebracht.

Onderwijl was op het oorlogstooncel in Mantsjoerije niet zoo heel e rite bestor-

veel bijzonders voorgevallen. Zware regenval had den opmarsch vooral "lmRCn van " . ° 1 Port-Arthur.

van Koeroki belemmerd, maar toch hielden + 1 Augustus de Japanners

rondom Liao-yang den wijden boog Nioe-tsjwang, Ta-sji-kiao, Da lingen Fyn-siao-ling-passen. Dagelijks had in de afgeloopen weken Alexejef aangedrongen oj> een krachtig offensief in de eerste plaats tegen Koeroki,

die door moeilijkheden bij den aanvoer dikwijls in groot gevaar schijnt te hebben verkeerd. Maar Koeropatkine bleef bij zijn terugtochtstrategie.

Bevelen en tegenbevelen waren daarvan het gevolg en het moreel bij de Russische troepen werd er niet beter op, ofschoon ze toch langzamerhand werkelijk niet meer zoo in de minderheid waren tegenover de Japanners. Toch begreep Maarschalk Oyaina, die sedert kort tot opperbevelhebber was benoemd over alle in Mantsjoerije opereereiide legers, haast te moeten maken. Binnen berekenbaren tijd zou Koeropatkine de beschikking hebben over een overmacht en iedere zelfs kleine nederlaag zou al het verkregene weer in de waagschaal hebben gesteld.

Deze berekening was het echter ook weer, die hem tot het besluit bracht, dat eerst een beslissing voor Port-Arthur moest worden verkregen. En zoo werd generaal Nogi, die aan het hoofd der belegeringstroepen gesteld was, geprest tot een paar niets ontziende offensieve bewegingen : een tegen de versterkingen ten noorden van de stad, vanwaar uit de vesting zou kunnen worden bedwongen en een tegen die op den zoogenaamden lloogeberg in 't zuidwesten, vanwaar men de nog overblijvende vloot in de haven onder juistheidsvuur zou kunnen nemen. Maar waar die woeste aanvallen, die met Oostersch fanatisme ten uitvoer werden gebracht, op afstuiten, dat was op den stompzinnig-hardnekkigen stervensmoed der Russische soldaten, die hier in hun loopgraven eu be-

Sluiten