Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorlog', die zeker ook uitgebroken was als gevolg van andere gebeurtenissen op den Balkan in datzelfde jaar 1905.

°ohfkwfs°uè~, Een °ud Fransch diplomaat uitte zich eens tegenover een van mijn

a Te"' d!C 66,1 betrekki"g kreeg aan de ambassade te Constantinopel: «•„A Constantinople on n'a rarement quelque chose h faire, mais si quelquefois on y a quelque chose k faire, ?a ne presse pas." Zonder twijfel was de Oostersche laksheid een van de ergste euvels die het Ottomaansche staatswezen kenmerkten, maar waar het den Macedonischen chaos betrof, daar was die laksheid geworden tot een principe. De bevoegdeden, die de Russische en Oostenrijksche agenten in Macedonië hadden gekregen, waren reeds uiterst gering en werden door de Porte natuurij nog opzettelijk beperkt. Maandenlang onderhandelde men over de kwestie of de Europeesche heeren de Turksche fez zouden dragen, dan wel hun eigen hoofddeksel zouden behouden. Het viel Abdoel Hamid bovendien uiterst gemakkelijk zijn oude spelletje te spelen, niet alleen omdat Rusland en Duitschland bepaald afkeerig waren van een krachtig doortasten der agenten, maar ook omdat juist in dezen tijd en tengevolge van de Macedonische troebelen de verstandhouding tusschen de kleine Balkan-volken slechter was dan ooit. Grieksche benden, gecommandeerd door officieren van het geregelde leger, gesteund door bisschoppen en consuls, moordden de Boelgaren in Macedonië uit en dat werd oogluikend toegelaten door de Turken. Uit de laatste clausule van het Murzsteger verdrag (zie Dl. III 518) leidden de Komitadsjïs af, dat hoe meer ze moordden, hoe meer ze de kansen voor hun volk verbeterden in Macedonië. Ook de Koetzo-Walachen deden mee en vormden comités. Oorlogsgevaar tusschen Roemenië en Boelgarijë, bittere uitbarstingen van volkshaat tusschen Boelgaren en Grieken; scherpe represaille-maatregelen der regeeringen tegenover elkaar, waren 't gevolg. Zoo, dat de Boelgaarsche regeeringen: Petkof, later Goedef, in moesten gaan tegen de publieke opinie, toenadering zoeken tot de Porte en tot Servie. Door dat alles werd het werk der agenten ontzettend bemoeilijkt en van hervormingen kwam niets. Toen, den llden Januari 1905, eischte Lord Lansdowne — het eskader van Rodjestwensky was weg uit Eurooa,

de voorboden van de Russische revolutie kondigden zich aan dat

met langer de Entente-vrienden van Mürzsteg, doch nu alle onderteekenaars van het Verdrag van Berlijn een geheel stel financiëele hervormingen in Macedonië de Porte zouden afdwingen en dat de uitvoering ervan onder hun controle zou staan. Gegeven de aangeduide omstan-

Sluiten