Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij ons de vereeniging der Kederlandsche gewesten onder het bestuur der Fransch sprekende Bourgondiërs tot het opnemen van vele Eransche woorden aanleiding gegeven, en in nog later tijd over het algemeen de invloed der Eransche beschaving en misschien ook het gastvrij ontvangen van duizenden uit Frankrijk verdreven Hugenooten in het laatst der 17de eeuw. Duitsche woorden werden hier in de middeleeuwen gebracht door de omgeving der vorsten uit het Beiersche huis in Holland en het Luxemburgsche in Brabant, onder de keizers Maximiliaan en Karei V door Duitsche huurtroepen, en sedert het eind van de 18de eeuw door den sterken invloed der Iloogduitsche beschaving. Italiaansche woorden ontleenden de Duitschers en wij soms onmiddellijk, maar ook niet zelden middellijk door het Fransch. Spaansche en Portugeesche woorden werden door onze handelsbetrekkingen, vooal in de koloniën, in onze taal opgenomen, en Engelsche woorden, schoon niet in groot aantal, door de zeevaart en in den laatsten tijd wat meer langs anderen weg. Oostersche woorden, vooral Perzische, Arabische en Turksche, kwamen in onze taal slechts voor een gering deel door onzen handel op de Levant, maar meestal door bemiddeling, vooral van het Fransch, terwijl daarentegen Maleische woorden onmiddellijk, vooral door onze matrozen, uit de Oost werden overgebracht. Slavische woorden zijn er in onze taal minder, dan in die der Hoogduitschers, die aan hunne Oostgrenzen, ja zelfs binnen die grenzen, telkens met het Balto-Slavisch in aanraking komen.

Zoo heeft ook het Fransch, waarin reeds door de Nederfranken vele Germaansche elementen gebracht waren, vooral in de 16de eeuw vele woorden opgenomen uit het Italiaansch en Spaansch en ook wel het een en ander uit het Hoogduitsch en zelfs uit het Nederlandsch of Vlaamsch. In het Siciliaansch en vooral in het Spaansch en Portugeesch zijn vele Arabische woorden uit den tijd der Moorsche overheersching achterbleven ]). In het Nieuwgrieksch zijn vooral de Italiaansche woorden talrijk 2), terwijl het Eoemeensch van alle kanten indringelingen heeft opgenomen uit het Albaneesch

1) Zie R. P. A Dozy en W. Engelmann, Glossaire des mots eipagnols et portugais (lettrés de l'arabe, 2 éd. Leyde 1869.

2) Zoo zijn bv. niet minder dan 450 scheepstermen als bijna alle uit het Italiaansch in het Nieuwgrieksch opgenomen aangewezen door D. C Hesseling. Les Mots maritimes, empruntés par le Grec aux langues romanes Amst. 1'J03.

Sluiten