Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan wij nu gewoon zijn te doen, want de spelling is toch eigenlijk niet anders dan een uiterlijke vorm, de moeite van veel getwist niet waard.

Zóó althans denkt het grootste gedeelte van ons beschaafd publiek

er over, en hadden de voorstanders der vereenvoudiging bij ons zich niet gewaagd op het netelig gebied der vreemde en halfvreemde woorden of bastaardwoorden, waarvan zij, volgens de aangenomen regelen hunner in 1893 gestichte vereeniging, de spelling wel grootendeels aan persoonlijke willekeur overlieten, maar die zij zelf toch meestal naar het Xederlandsche spelsysteem begonnen te schrijven, dan zouden zij niet eens begroet zijn met den°storm van verontwaardiging en spot, die er van verschillende kanten tegen hen is opgegaan, en zou, wat eigenlijk van weinig beteekenis was, niet zijn opgeblazen tot eene zaak van gewicht. Door ook de vernederlandsching van de klankbeelden der vreemde woorden te willen invoeren trof men eene gevoelige snaar bij hen, die het al te overvloedig gebruik van vreemde woorden in onze taal afkeuren en dat dus niet willen bevorderen door het vergemakkelijken van de schrijfwijze dier woorden of door het ook uiterlijk stempelen van die woorden tot goed Xederlandsch. Wat de zuiver ederlandsche woorden zelf betreft, zijn de voorslagen tot spellingwijziging van te geringe beteekenis om veel bij te dragen tot bereiking van het vooropgestelde doel, vergemakkelijking van het spelonderwijs en van de practijk der spelling, te minder omdat de kinderen toch reeds zonder veel moeite binnen het half jaar kunnen leeren lezen en later bij het spellen veeleer andere fouten maken, dan die, waarvoor de voorgestelde vereenvoudiging zou kunnen behoeden. Dat men zich angstig zal blijven houden aan e \oorschriften van spitsvondige onderscheidingen, zooals De Vries en Te Winkel er uit al te groote zorgvuldigheid ook eenige gegeven hebben, zal wel niemand verlangen en kan ook zonder spelling wijziging worden nagelaten.

Bij de beoordeeling van spellingquaesties kan men zich plaatsen op een hvstorüch of op een, bij de phonetiek aansluitend, praciisch standpunt; maar wie de historische spelling over het algemeen wenscht te behouden, loopt gevaar de voorstanders er van te ergeren door die, met in 't oog vallende halfslachtigheid, op enkele punten te willen wijzigen naar de beginselen der tegenpartij, die, althans voorzoover het mogelijk of practisch is, phonetisch zou willen

Sluiten