Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Tefotelliet-taal der Patagoniërs, enz.

Het aan werkwoordelijke vormen bijzonder rijke Pesjereh ot Jaganisch ') is de taal der Vuurlanders, die echter niet meer tot de stammen der Roodhuiden bekooren, evenmin als de Eskimo s, die in het Noordelijkste gedeelte van Amerika en in Groenland hunne eigene taal, het Innuït 2), spreken, waarvan de verbaalvormen eene groote verscheidenheid van toestanden kunnen aanduiden, evenals ook door talrijke suttixen eene groote menigte schakeeringen in de voorstelling kan aangegeven worden, voor welke men in de Europeesche talen meestal tot lange omschrijvingen zijne toevlucht moet nemen.

Al deze talen zijn evenwel bezig uit te sterven met de volksstammen, die ze spreken en die meer en meer verdrongen zijn door de nu in geheel Amerika heerschende Europeesche kolonisten. Deze spreken in Noord-Amerika (nl. het Britsch „Dominion of Canada" en de „United-States") Engelsch met eigenaardige Americanismen, ofschoon toch in Beneden-Canada of Quebec, dat tot 1759 eene Eransche kolonie was, de meerderheid der bevolking nog Eransch is blijven spreken, zooals ook nog velen doen in het sedert 1713 Engelsch geworden Acadia, nu Nova-Scotia geheeten, en het tot 1763 nog Eransche Ile de St.-Jean, dat nu den naam van Prince-Edward-Island draagt In de A ereenigde Staten handhaven de latere immigranten uit alle deelen van Europa soms nog zeer lang hunne eigene taal. Zoo zijn er uitgebreide streken, met dorpen en steden, vooral in Michigan (daar o. a. de stad Holland), Illinois, Wisconsin, Yowa en ook in Ohio, waar sedert de groote landverhuizing van omstreeks 1815 min of meer zuiver Nederlandsch gesproken wordt en waar zelfs ruim vijftig dag- en weekbladen geheel of gedeeltelijk in het Nederlandsch uitkomen. Overigens is er van het Nederlandsch, dat eenmaal te Nieuw-Amsterdam (nu New-York) gesproken werd in de vijftig jaar (1614—1664), waarin het eene Nederlandsche kolonie was,

1) Een Glossar der feuerliindischen Sprache, Leipzig 1882, hebben wij van J. Platzmann, die ook werken heeft uitgegeven over andere Amerikaansche talen, zooals het Caraibisch (1892, 190U), de Braziliaansche dialecten (1870- 90), de Ayman'itaal (1879) en het Araukanisch (1887).

2) Zie van Th. Bourquin Grammat ik der Eskimo-Sprache an der Labradorkliste, Gradau 1891 en van Victor Henry, behalve andere geschriften, een zeer uitvoerig Vocabuluire francats-esquimau, Paris 1876.

Sluiten