Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigste volken behooren >). De vraag, van waaruit dat Indogermaansch zich zoover heeft verbreid, is reeds meermalen beantwoord en aanvankelijk met vrij groote eenstemmigheid, sinds William Jones (omstreeks 1781; de aandacht der Westersche geleerden op het Sanskrit had gevestigd en daarin de moedertaal, later de oudste zustertaal van eene uitgebreide taalfamilie had doen zien, en deze taal had gemaakt tot het middelpunt der niet lang daarna ontstane taalvergelijkende wetenschap der Indogermaausche of, zooals zij vroeger ook wel genoemd werden, Indo-Europeesche talen 2;. In de laatste dertig jaar echter, waarin men terug is gekomen van de overschatting, die het Sanskrit tot middelpunt der taalvergelijking had gemaakt, zijn over het stamland van het Indogermaansch zoovele verschillende meeningen verkondigd, dat een allen bevredigend antwoord nog steeds is uitgebleven ») Eerst werd dat stamland gezocht in het Hoogland, waar de bronnen van Oïus en Jaxartes ontspringen (door J. Gr. Ehode), of aan de Noordelij ke helling van het Himalaya-gebergte (o. a. door A. F Pott) Later is als zoodanig de Oost- of Zuidoostgrens van Litauwen aan.'

) Volgens eene zeer globale opgave in miüoenen wordt het Indooer^a" ,' dt°°r SlO milwen rnenschen gesproken, namelijk het Tnd.sch door

hS n'u J Su a '.o - Armenisch door 8, het Albaneesch door 2 en het Balto-Slavisch door 13b (nl. Litauwsch-Lettisch 4i/2, Sloveensch U/, Bulgaarsch 3> ,, Servisch-Kroatisch 8, Russisch 94, Tsjechisch-Slovakisch 8 «„ Po«l«h-S.,bi..h 16.;,). Gri,k«cb wed. „,;kJ d„„, 5 „,°ito èn Keltisch evenzoo; Romaansch door 100 millioen ml. Italiaansch 34, Spaansch 50, Poitugeesch 20, Fransch 4/, Ladinisch-Roemeensch 9, en Germaansch door JU millioen (nl. Zweedsch 5'„, Deonsch-Noorsch 5, Engelsch 120,

mihoen' "V ' en Isederlandsch 10i/2 nnllioen). Daartegenover staan 790 mihoen, die geen Indogermaansch spreken en wel, behalve een klein mihoen Basken, spreken Indo-Chineesch 400, Oeral-altaisch 110, overi-e Aziatische talen 03, Semito-Chamietiseh 45, overige Afrikaansche talen 115, Amenkoansche talon 10 en Australisch-Indonesische talen 40 milioen.

) Len voortreffelijk overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis der Indogermaansche taalwetenschap is te vinden Ij ij Berthold Delbrück Einleitung in das Sprachitudmm, 3te Aufl. Leipzig 1893.

2te3)Aun ÏrTs»»00™!1 ^•^lhv^e\fP''achver^^ng und Urgeschichte , Au"- ,.Jen;i ^' Jo11- Schmidt, D,e Urheimat der Indogermanen und das europa,scheZahlsystem, Berlin 1890: H. Hirt, in Indogermamsche Forschungen I (189-2) en V (1895,; S. Reinach, L'origine desAryen., Paris 1892: H. \on Jnenng, Iorgeschichte der Indoeuropiier, Leipzig 1894 en Pi ui

1896ln ^ Geschichte der ywchischen Spraehe, Gött.

L rJT, ""va SS! *r ,nae""g"c'a mM

Sluiten