Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het memoriaal DECLARATIEBOEK hebben wij den vorm gegeven van een Bijboek met een debet- en creditzijde, ter verkrijging van een dagelijksch overzicht en vereenvoudiging van het debitoeren en eredi'eeren in het Grootboek.

De wijze van inschrijving blijft geheel overgelaten aan het goeddunken van den Notaris.

Wij hebben het bedrag van het honorarium in één som uitgetrokken, omdat wij daaronder begrijpen het concipieeren, minuteeren, schrijfloon, ontvangen en beantwoorden van brieven, confereeren met partijen enz.

Wil de Notaris deze bemoeiingen afzonderlijk bepalen om het totaal van het honorarium beter to kunnen berekenen, dan moeten de schrijfloonen onder de onkosten begrepen worden, opdat hij zich op de onkostenrekening daarvoor crediteere.

De debiteuren worden met hun posten naar de volgorde van den datum der acte in dit Declaratieboek ingeschreven en na bjjboeking van bun debet wegens registratie- in- of overschrijvingsrechten, enz. voor zoover zij geen rekeningcourant hebben in één som gejournaliseerd en getransporteerd naar het Grootboek op een collectieve vreemde rekening „Declarati e-D ebiteuren", daar toch het memoriaal door een geregelde bijboeking ni de liquidatie voor eiken debiteur een overzicht geeft vaa den s'and zijner rekening en zonder noodhaak van elk geen rekening-courant behoeft aangelegd te worden.

Ter voorkoming van eene omslachtige boeking worden de declaratieposten, die bij de afsluiting van het Grootboek op 31 Dec. niet geheel afgeboekt kunnen wordea om andere redenen, dan dat d9 registratie, in- of overschrijving der acte niet is bewerkstelligd, in het volgende jaar in het Declaratieboek ingeschreven.

De debiteuren, naar het Grootboek gelransporleerd wordende op gemelde rekening „DeclaratieDebiteur e n," worden op het alph^beth bijgeschreven met vermelding van het folio waarop zij in het memoriaal geboekt zijn. Dit alphabeth kan vóór of achter in het memoriaal gesteld worden.

Sluiten