Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 2.

Debent. DECLARATIE

1899 Aan Por TranBPort 1 89 485

Jan. 9 Bildt P. v. d. notaris alhier.

Honorar. registr. test. n°. 885 — B. Bos t" 3 Registratierecht. 3.315 6 «31°

9 Makking A. alhier.

Hono r a r. onderh. huurcont.-Jhr. v. Steijn f 15 —

Onkoste n:

porti enz. f —50

Zegels. » 10.50

Hypotheekbew.: kad. extr. . 3.— li - '29 -

12 Lammers L. alhier.

H o n o r a r. procur. Grb. overschr. n°. 1007 f 5 Onkosten:

formulier. f —.55

leges getuigen. „ —.50

porti enz. * —.50

f l_5^ 1 55 6 55

i I

17 Brüins Erven Cornelis alhier Rek. Courl.

Honorar. Scheiding n° . 1009 f 150

dtto Successiememorie. 50

f '200 ~

Onkosten:

leges getuigen eD gemachtigde, f 150 loon van den schatter. „ 10.—

reiskosten van den schatter. „ 2.50 porti enz. « 7.50

locaalhuur voor de conferentie. „ 5.

vertering van de erven. „ 8-70

f 35.20

Registratierecht, f 121.50 Successierecht. „ 99.50 221—.

FI y p o i h e e k b e w.: overscbrjjv. 19.50 G r i f f i erec ht: beöedig. schatter. 3.95 279 65

479 65^

Transporteeren f 611 00

Sluiten