Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter bevordering een^r regelmatige boeking en vergemakkelijking van het transpor'eeren naar het Grootboek der debiteuren wegens publiek gekochte roeronde en onroerende goederen alsmode publiek of ondorhandseh gehuurdo onroerende goederen, hebben wij de volgende drie ajzonderlijke memorialen aangelegd, die wij den vorm gegeven behben van Bjjboeken, ter verkrijging vaa het dagelijksch overzicht.

MEMORIAAL A.

Voor debiteuren wegens publiek gekochte roerende eu onroerende goederen alsmede publiek of onderlinndjch gehuurde onroerende goederen voor één jagir, wanrvau de betaling der koop- huur- e:i onkostpenningen is gesield na een langen termijn.

MEMORIAAL B.

Voor debiteuren wegens publiek gekochte roeiende en onroerende goederen a comptanf, of waarran de betaliDg der onkostpenningen is gesteld a comntant of na een korten termijn.

Deze debiteuren zullen op vele kantoren niet dagelijks, zelfs niet maandelijks, in het Memoüaal A geboekt kunnen worden, omdat het boeken van vele verkoopkosten der gehoudene v rkoopingen en verhuringen veel tyd vereischt en dit Memoiiaal alzoo ten achteren geraak'.

Wij leggen aldus voor hea een Memoriaal B aan en behoeven met de boedng niet te wach'en, totdat zij in natemelden volgorde in Memoriaal A ingeschreven zouden kunnen worden, doch journaliseeren en transporteoren hen reeds vooraf naar het Grootboek.

Sluiten