Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LIEFDE GODS.

Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hii Zijnen een ingeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. III : 16.

Al bezaten wij van de gansche Schrift slechts dit ééne woord, dan nog konden wij uitgaan om met dit woord de wereld te veroveren. Men haalt liet dan ook gewoonlijk aan, wanneer men al de evangelische waarheden in een enkelen tekst wil samenvatten, of liever, wanneer men het gansche evangelie in eene korte, eenvoudige, voor allen verstaanbare formule wil uitdrukken. Ja! daar is zeker niemand onder u, die dit woord niet kent, die niet meent het te verstaan; en wellicht ook niemand die zich niet verheugt dat hij dit woord, liever dan menig ander, zal hooren behandelen. Misschien zelfs zijn er velen die heimelijk wenschten , dat de gansche bijbel uit zoodanige woorden bestond, of dat men daaruit wegdeed wat niet even eenvoudig en even duidelijk is, die het wenschten, zeg ik, opdat toch eens al de verdeeldheden in de kerk mochten ophouden, die zooveel kwaad doen en den vrede verstoren. Indien ik meende dat dit doel kon bereikt worden door dat middel, ik zou misschien mij met dien wensch kunnen vereenigen, mij troostende over het verlies van die andere gedeelten met de gedachte dat al de levenskrachten, al de diepten Gods juist in de eenvoudigste waarheden en de eerste grondbeginselen liggen opgesloten. Maar nu worden, juist wegens het gewicht van die waarheden, deze het allereerst bestre-

II 1

Sluiten