Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den; ja! wanneer men alle worstelingen der kerk tot hare laatste uitdrukking wil herleiden, dan vindt men bijna altijd dat zij zijn opgewekt over het wezenlijkste en noodzakelijkste, en dus over het eenvoudigste van het evangelie. Doch ik wil niet vooruitloopen. Ik wensch u eenvoudig den zin van het tekstwoord bloot te leggen, terwijl ik mij onthoud van iedere beschouwing die aan iets anders dan aan de woorden van den tekst zou ontleend zijn, van zoodanige zelfs als het verband mij aan de hand zou kunnen doen. Alsof de gansche Schrift uit dit enkele woord bestond, en alsof gij nog niets wist van de waarheid Gods, noodig ik u uit om met mij dit woord te gaan onderzoeken, afgezonderd van de gansche Schrift en alleen op zich zelf beschouwd. Misschien zullen wij ontdekken dat de eenvoudigste en duidelijkste woorden niet altijd die zijn welke wij het best verstaan.

Ons tekstwoord vermeldt iets van God. God is hier het onderwerp: God heeft al zoo lief gehad. Met dit woord: God, kunnen wij komen tot iederen mensch; wij hebben hier geene voorafgaande ophelderingen en uitleggingen noodig. Wij allen verstaan dat woord God van zelf. de bepaling bepaalt hier niets, de beschrijving beschrijft niets. I)e zendeling, die in een vreemd land den sleutel zoekt tot de taal waarin hij zal moeten spreken, en daarmede tevens den sleutel tot de harten zijner hoorders, heeft dien sleutel gevonden zoodra hij liet woord God gevonden heeft. De gedachte God is de oorspronkelijke gedachte van liet menschelijk hart. Indien het waar is, wat sommigen beweren, dat er volken zijn die geen woord hebben voor deze gedachte, dan moeten die volken in den toestand zijn waarin wij somtijds individuen verzonken zien, dien van slechts voorstellingen te hebben , dat is: denkbeelden van zienlijke dingen, maar nog geene gedachten, dat is: denkbeelden van onzienlijke dingen. Zoodra de mensch denkt, leert hij drie dingen onderscheiden, zonder dat hij daarvan altijd een helder begrip heeft: het zelfbewustzijn, het wereldbewustzijn en het Godsbewustzijn; ja! dit laatste is het

Sluiten