Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hooren wij daarentegen eenmaal dat God liefheeft, dan is het ons alsof wij dit reeds zeiven gedacht hadden; ons hart stemt overeen met liet woord dat tot ons komt. Inderdaad, wij hadden geen vrede met dien God van den natuurlijken godsdienst, dien God, die slechts wezen, natuur zou zijn, onvatbaar voor de oneindige verscheidenheid van gewaarwordingen, welke de liefde doet ontstaan: het kostte ons moeite ons voor te stellen dat die onbewegelijkheid, die gevoelloosheid de zaligheid zijn zou. Zoodra men ons zegt dat God lief heeft, is die twijfel weggenomen, en zonder aarzelen geven wij onze toestemming daaraan. God heeft lief; derhalve is God een persoonlijk, levend wezen; er is beweging, leven in God. I)e denkbeelden toch van persoonlijkheid, van leven, van beweging, zijn onafscheidelijk van dat van liefde, en hangen zelfs daarvan af.

God beeft lief. Wat is nu het voorwerp van deze liefde? Alvorens wij deze vraag beantwoorden, willen wij opmerken, dat in onzen tekst de liefde Gods als een toestand en als eene daad wordt voorgesteld. Als een toestand: de liefde zelve is een toestand, liefhebben is geen doen maar een zijn. Doch indien de liefde niets anders ware dan een toestand, dan zouden er geene tijden zijn in dat werkwoord „liefhebben . Men zou dan kunnen zeggen: God heeft lief; maar men zou niet kunnen zeggen: God beeft liefgehad. Die tijd veronderstelt eene daad. Deze verledene vorm stelt de liefde Gods als handelend voor. God heeft liefgehad. Die verledene tijd veronderstelt dus reeds een voorwerp van Gods liefde dat dit niet is uit kracht van zijne natuur, een voorwerp dat niet noodzakelijk is voor God, dat niet door zich zelf bestaat; of liever, dat niet tot het wezen Gods behoort, maar dat geworden is, een toevallig voorwerp, zoo als de wetenschap het zou noemen.

Wat is nu dit voorwerp van Gods liefde en liefderijke werkzaamheid? Laat ons slechts voortgaan met lezen en wij zullen bet voorwerp vinden. Wat heeft God liefgehad? God heeft de wereld liefgehad. Hier vragen wij: wat is de wereld?

Sluiten