Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God heeft, vertrouwen gesteld in den mensch, vertrouwen in de menschheid! Hoe? vraagt gij, vertrouwen in de zeepbel die de wind niedevoert, vertrouwen in het bewegelijk oeverzand dat door de golven weggespoeld wordt? Zoo berust dan ten slotte de beslissing bij den mensch en zijne willekeur? Maar. indien God nu eens den mensch alzoo had geleid en gevormd, indien Hij hem eens aldus had bewaard dat Hij gelooven kon wanneer hij den eeniggeboren Zoon zag sterven? Indien er eens eenige waarheid was in dat woord dat uit den nacht der vervlogene eeuwen ons tegenklinkt: „Ik zal vijandschap zetten tusschen u cn tusschen deze vrouw cn tusschen wc zaad en tusschen haar zaad"?

Wij hebben reeds gezien dat het volstrekt ongerijmd is dat God zijnen eeniggeboren Zoon aan de hel zou gegeven hebben. Welnu dan, de wereld is niet de hel omdat God daarin iets bewaard heeft. omdat God daarin gearbeid heeft. omdat God, vóór Hij sprak door zijnen Zoon tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Die profeten nu zijn niet slechts zij die in Israël met dien naam werden genoemd; neen! overal, overal is er een woord Gods geweest; en nog bestaat het overal; een woord dat zich doet hooren, tot dat het woord komt, de eeniggeboren Zoon, en dat dan alleen ophoudt wanneer men Hem niet hoort. Ja waarlijk! God wist wat Hij deed toen Hij zijnen Zoon, zijnen eeniggeboren aan de wereld gaf. Hij wist dat die gave, dat offer, de verlossing der wereld zou zijn. Hij heeft Hem overgegeven, opdat een iegelijk die in llem gelooft niet zou vertoren gaan, maar het eeuwige leven zou hebben.

Alzoo lief heeft God de tvereld gehad dat Hij zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hébbe. Om het eeuwige leven te hebben, dat wil zeggen om aan zijne bestemming te beantwoorden; want wij zijn tot het eeuwige leven geschapen; moet men dus gelooven in den eeniggeboren Zoon Gods. Uit ons zeiven hebben wij het eeuwige leven niet, uit ons zeiven gaan wij verloren. Wij gaan verloren, wij zijn niet reeds wer-

Sluiten